II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego, położonego w Kamiennej Górze przy ul. A. Mickiewicza 2

Kamienna Góra, dnia  10 maja 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego, położonego w Kamiennej Górze przy ul. A. Mickiewicza 2

Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow.  98,85 m2 składający się z: sali sprzedaży  o pow. 21,38 m2, sali sprzedaży o pow. 55,35 m2, magazynu o pow. 8,40 m2, magazynu o pow. 11,72 m2 i w.c. o pow. 2,00 m2., położony na parterze (1 kondygnacja) budynku nr 2 przy ul. A. Mickiewicza  w Kamiennej Górze.

Budynek przy ul. A. Mickiewicza 2 w Kamiennej Górze położony jest na działce nr 50/10, obręb nr 6 o pow. 585 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00023901/2.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14.12.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W dacie od dnia 14.12.2020 r. do dnia 27.01.2021r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Cena lokalu użytkowego z 88/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 125 000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości  12 500,00 zł do dnia 15 czerwca 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu użytkowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto.

Nieruchomość jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A/5767/1082/J z dnia 09.09.1991 r., podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710). Zgodnie z zapisem § 9 ust. 2 Uchwały Nr V/18/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 stycznia 2011 r. ze zmianami w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra ustaloną cenę sprzedaży lokalu użytkowego obniża się o 10%.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej najpóźniej do dnia 6 lipca 2021 r. ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Nabywca lokalu winien wystąpić o zapewnienie dostawy gazu, energii elektrycznej i wody do odpowiednich jednostek.

Koszty notarialne i sądowe ponosi kandydat na nabywcę w całości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami  Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze uchwalonego uchwałą nr VI/20/11 Rady Miejskiej  w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze działka nr 50/10 obręb nr 6 położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 7.MW/U. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  zakłada dla tej jednostki planistycznej jako przeznaczenie podstawowe: a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) usługi, c) place zabaw, d) skwery, e) infrastruktura drogowa, a jako przeznaczenie uzupełniające: obiekty infrastruktury  technicznej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje od  dnia 11 czerwca 2011 r.

Nieruchomość przy ul. A. Mickiewicza 2  znajduje się na terenie zagrożonym powodzią z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi 1,0 % – raz na 100 lat w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624).

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 133 .

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB
2 pdf rzut A. Mickiewicza 2 170 KB