II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7

Kamienna Góra, dnia  28 sierpnia 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7. 

Przetarg odbędzie się dnia 29 września 2020 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej pow. 140,43m2, w tym: sala główna o pow. 99,17m2, komunikacja o pow. 0,60m2, zaplecze o pow. 25,40m2, umywalnia o pow. 4,12m2, biuro o pow. 8,06m2, natrysk o pow. 1,90m2 i WC o pow. 1,18m2. Bez przynależnego pomieszczenia gospodarczego.

Budynek przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7 w Kamiennej Górze położony jest na działce nr 110/3 obręb nr 6 o pow. 584 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  nr JG1K/00015114/9.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 01.04.2020 r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej, w dacie od dnia 01.04.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) – wniosków nie złożono.

Cena lokalu użytkowego z 136/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 235 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 23 500,00 zł do dnia 25 września 2020 r. Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie data uwidoczniona na stemplu banku.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu użytkowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej najpóźniej do dnia 13 października 2020 r. ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Lokal użytkowy będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. Lokal jest wolny od obciążeń.

Nabywca lokalu winien wystąpić o zapewnienie dostawy gazu, energii elektrycznej i wody do odpowiednich jednostek.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi kandydat na nabywcę.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, uchwalonego uchwałą nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28.02.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze teren na którym znajduje się działka oznaczony jest symbolem 23.MW/U. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tej jednostki planistycznej jako przeznaczenie podstawowe terenu: a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; b) usługi; c) edukacja; d) wystawy i ekspozycje; e) place zabaw; f) skwery; g) infrastruktura drogowa;. Jako przeznaczenie uzupełniające: a) obiekty infrastruktury technicznej. Miejscowy plan zagospodarowania obowiązuje od dnia 11 czerwca 2011r.

Nieruchomość przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7 nie znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 875)

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB