II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Małej 3

Kamienna Góra, dnia 21 października 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Małej 3.

Przetarg odbędzie się dnia 2 grudnia 2021 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej pow. 140,52 m2, składający się z pomieszczenia I o pow. 8,58 m2, magazynu o pow. 16,72 m2, sali głównej o pow. 75,89 m2, zaplecza o pow. 21,40 m2, biura o pow. 7,8 7m2, korytarza o pow. 7,56 m2, umywalni o pow. 1,55 m2 i w.c. o pow. 0,95 m2 , położony na parterze budynku nr 3 przy ul. Małej w Kamiennej Górze.

Budynek przy ul. Małej 3 położony jest na działce nr 40/8 obręb nr 7 o pow. 1485 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  nr JG1K/00017737/6.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 7 maja 2021 r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej, w dacie od dnia 07.05.2021 r. do dnia 21.06.2021 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990  z późn. zm.) – wniosków nie złożono. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 sierpnia 2021 r.

Cena wywoławcza  lokalu użytkowego przy ul. Małej 3 z 360/1000 udziałem we współwłasności wynosi 165 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 16 500,00 zł do dnia 25 listopada 2021 r. na konto Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Dniem dokonania wpłaty lub przelewu wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu użytkowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej najpóźniej do dnia 16 grudnia 2021 r. ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze, uchwalonym uchwałą Nr VI/23/11 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze ,  działka ta położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 13MWU. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tej jednostki planistycznej teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z towarzyszeniem: a) zabudowy zagrodowej (tereny: 16MWU, 17MWU; 18MWU), b) zabudowy gospodarczej, w tym garaży, c) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym do zapewnienia dojazdów oraz miejsc parkingowych  dla użytkowników, d) usług usytuowanych z 1 kondygnacji nadziemnej, e) zieleni, f) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Plan obowiązuje od dnia 29 sierpnia 2011 r.

Budynek przy ul. Małej 3 wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Nieruchomość przy ul. Małej 3 nie znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.).

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi kandydat na nabywcę przedmiotowej nieruchomości w całości.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 306, tel. +48 75 6455133. Lokal użytkowy będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB
2 pdf rzut lokalu 186 KB