II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego, położonego w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra przy ul. Młyńskiej 1

Kamienna Góra, dnia 7 marca 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego, położonego w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra przy ul. Młyńskiej 1.

Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 26,49 m2 składający się z pomieszczenia głównego o pow. 23,80 m2, korytarza o pow. 0,60 m2 i w.c. o pow. 2,09 m2, położony na parterze (1 kondygnacji) budynku nr 1 przy  ul. Młyńskiej w Kamiennej Górze.

Budynek przy ul. Młyńskiej 1 położony jest na działce nr 806/1, obręb nr 6 o pow. 340 m2, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00017966/0.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.08.2021 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W dacie od dnia 12.08.2021 r. do dnia 27.09.2021 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15 lutego 2022 r.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego przy ul. Młyńskiej 1 z 4,1% udziałem we współwłasności wynosi 40500,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset złotych brutto).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 4 100,00 zł brutto do dnia 13 kwietnia 2022 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu użytkowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Lokal użytkowy przy ul. Młyńskiej 1 będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej do dnia 4 maja 2022 r. ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Spacerowej i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, teren na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem 10 MW/U. Miejscowy plan zakłada dla tej jednostki planistycznej: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługi.

Nieruchomość przy ul. Młyńskiej 1 w Kamiennej Górze znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) i podlega uwarunkowaniom wynikającym z ustawy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi kandydat na nabywcę w całości.

Budynek przy ul. Młyńskiej 1 wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 .

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula RODO gospodarka nieruchomościami 141 KB
2 pdf rzut Młyńska 1 129 KB