II przetarg ustny nieograniczony, na zbycie lokalu użytkowego, położonego w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy ul. Słowiańskiej 5

Kamienna Góra, dnia 29 grudnia 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na zbycie lokalu użytkowego, położonego w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy ul. Słowiańskiej 5.

Przetarg odbędzie się 16 lutego 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 74,78m2 składający się z sali sprzedaży o pow. 62,46m2, zaplecza o pow. 8,50m2, umywalni o pow. 2,14m2 i WC o pow. 1,68m2., położony na parterze (1 kondygnacji) budynku Nr 5 przy ul. Słowiańskiej w Kamiennej Górze.

Budynek przy ul. Słowiańskiej 5 położony jest na działce nr 383/5 obręb nr 6 o pow. 152m2

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 04.08.2020 r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej, w dacie od dnia 04.08.2020 r. do dnia 16.09.2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) – wniosków nie złożono. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu  27 października 2020r.

Cena lokalu użytkowego przy ul. Słowiańskiej 5 z 26,3% udziałem we współwłasności wynosi: 79 500,00 zł brutto (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych brutto).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.).

Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze dla działki Nr 383/5 obręb nr 6 prowadzi księgę wieczystą  nr JG1K/00016044/4.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 8 000,00 zł brutto do dnia 9 lutego 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra
Nr  51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu użytkowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej najpóźniej do dnia 2 marca 2021 r. ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011r. w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, teren na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem 12.MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi, place zabaw, skwery, infrastruktura drogowa oraz przeznaczenie uzupełniające : obiekty infrastruktury technicznej.

Nieruchomość przy ul. Słowiańskiej 5  znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 i podlega uwarunkowaniom wynikającym z ustawy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi kandydat na nabywcę w całości.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 .

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB