II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr: 250, 252, 253, 254 i 255, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ul. Nadrzecznej

Kamienna Góra, dnia 10 maja 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr: 250, 252, 253, 254 i 255, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ul. Nadrzecznej.

Przetarg odbędzie się 29 czerwca 2021 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr: 250, 252, 253, 254 i 255 o łącznej powierzchni 9396 m2, położona w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ulicy Nadrzecznej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze między innymi dla ww. działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00006396/3, gdzie jako właściciel wpisana jest Gmina Miejska Kamienna Góra.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 18.11.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W dacie od dnia 18.11.2020 r. do dnia 04.01.2021r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 350 000,00 zł. brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 35 000,00 zł do dnia 22 czerwca 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie po przetargu na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny ww. nieruchomości najpóźniej do dnia 13 lipca 2021 r., ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr: 250, 252, 253, 254 i 255 o łącznej powierzchni 9396 m2 , położona w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ulicy Nadrzecznej, znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624)

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 306, tel. 75 64 55 133.

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu

z dnia 10 maja 2021 r.

Warunki nabycia nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr: 250, 252, 253, 254 i 255 położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ul. Nadrzecznej.

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr: 250, 252, 253, 254 i 255 o łącznej powierzchni 9396 m2, położona jest w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ul. Nadrzecznej.

Dla obszaru obejmującego ww. nieruchomość Gmina Miejska Kamienna Góra nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zamierzenie inwestycyjne polegające na lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) wymaga określenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Do obsługi planowanej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej wyznaczono spełniającą warunki techniczne lokalizację zjazdu do drogi publicznej. Dla zapewnienia należytego funkcjonowania drogi wymagane jest jej odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Teren zalewowy i wysokość wiaduktu wyklucza odwodnienie rowami.

Obsługa komunikacyjna dla całej nieruchomości składającej się z działek nr 250, 252, 253, 254 i 255 – z drogi gminnej, ul. Nadrzecznej – oznaczonej nr ewidencyjnym 249 obręb nr 3. Inwestor zobowiązany jest do wykonania zjazdu z drogi gminnej w porozumieniu z jej zarządcą.

Do obsługi Młynówki niezbędny jest dostęp wzdłuż rzeki, w tym celu należy przewidzieć pas terenu o szerokości 5m wolny od zabudowy.

Wymaga się rozwiązania odwodnienia ww. nieruchomości, rów na działce nr 252 stanowi odwodnienie stawu po drugiej stronie nasypu kolejowego (wraz z rezerwą dla odwodnienia drogi publicznej – ul. Nadrzecznej).

Zasilanie zabudowy w wodę jest możliwe z sieci wodociągowej o przekroju 100 mm, ścieki bytowe można odprowadzić do kanalizacji sanitarnej o przekroju 400 mm. Niniejsza informacja nie stanowi warunków przyłączenia.

Określenie warunków gruntowo-wodnych (badanie geotechniczne) dla potrzeb budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

Teren nieruchomości znajduje się w zasięgu zagrożenia zalaniem wodami powodziowymi
(co generuje konieczność przeprowadzenia postępowania wodno-prawnego dla lokalizacji projektowanej zabudowy):

  • obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie – raz na 10 lat (Q10%) – nie występuje,
  • obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie – raz na 100 lat (Q1%) i obejmuje częściowo działki nr 250, 252, 253, 254 – przy głębokości wody powodziowej mniejszej niż 50 cm),
  • obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie – raz na 500 lat (Q0,2%) i obejmuje częściowo działki nr 250, 252, 253, 254.

Przed przystąpieniem do przetargu od kandydata na nabywcę oczekuje się złożenia oświadczenia następującej treści:

„Zapoznałem się z warunkami nabycia nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr: 250, 252, 253, 254 i 255 położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ul. Nadrzecznej oraz ze stanem zagospodarowania tej nieruchomości i nie wnoszę zastrzeżeń, a ewentualne kolizje z urządzeniami podziemnymi i naziemnymi wynikłe w trakcie użytkowania lub budowy usunę własnym kosztem i staraniem. Zrzekam się roszczeń co do stanu nieruchomości.”

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB