II ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ, DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W PUNKCIE KONSULTACYJNYM

II ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ, DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ

W PUNKCIE KONSULTACYJNYM

1. W związku z realizacją przez Gminę Miejską Kamienna Góra planowanych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy domowej – działalność Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin przy ul. Tadeusza Kościuszki 6 w Kamiennej Górze w 2023 r., zapraszamy zainteresowane osoby o złożenie oferty cenowej na poniższe zadanie:

a) Pomoc psychospołeczna dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi.

2. Termin realizacji zadania: marzec- grudzień 2023 r. (min. 1,5 godz. tygodniowo).

3.Wymagane kwalifikacje: psychologiczne, pedagogiczne lub terapeutyczne o specjalności w zakresie związanym z problematyką zajęć.

4. Oferty powinny zawierać:

a) proponowaną kwotę brutto za 1 godz.,

b) program pracy w Punkcie Konsultacyjnym w zakresie wybranego zadania,

c) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

5. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, plac Grunwaldzki 1 w terminie do dnia 27 lutego 2023 r. lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego). Oferty powinny być w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Oferta -Punkt Konsultacyjny”.

Informacji udziela Joanna Pogońska – inspektor Wydziału Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, tel. 75 645 51 26.

Z up. BURMISTRZA

MIASTA KAMIENNA GÓRA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Paweł Fryc

Klauzula informacyjna:

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznęj Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w zakładce “Ochrona danych osobowych” – klauzule informacyjne- klauzula ogólna dla Urzędu Miasta Kamienna Góra.