II zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego

1. W związku z realizacją przez Gminę Miejską Kamienna Góra planowanego zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2021 rok zapraszamy zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na zadanie:

„Zwiększenie dostępności do wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych (biorących udział w procedurze prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra) oraz członków rodzin”

2. Termin realizacji zadania: wrzesień – grudzień 2021 r. (raz w tygodniu).

3. Miejsce wykonywania zadania: siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 6.

4.Wymagane kwalifikacje: ukończenie studiów psychologicznych.

5. Oferty powinny zawierać:
a) proponowaną kwotę brutto za 1 godz.,
b) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

6. Oferty należy składać do urny wystawionej przy Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, plac Grunwaldzki 1 w terminie do dnia 17 września 2021 r. lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego). Oferty powinny być zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych”.

Informacji udziela Joanna Pogońska – inspektor Wydziału Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, tel. 75 645 51 26.