III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra przy ulicy Adama Mickiewicza 10

Kamienna Góra, dnia 6 maja 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra przy ulicy Adama Mickiewicza 10

Przetarg odbędzie się 21 czerwca 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 6 o pow. 14,69 m2 położony na II piętrze (III kondygnacja) w budynku mieszkalno – usługowym, w tym: pokój o pow. 9,50 m2, kuchnia o pow. 5,19 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie pomocnicze w.c. o pow. 0,75 m2.

Budynek przy ul. Adama Mickiewicza 10 położony jest na działce nr 795, obręb nr 6 o pow. 223 m2, dla której  Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00018134/6.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.08.2021 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. Od dnia 12.08.2021 r. do dnia 27.09.2021 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 30 listopada 2021 r., drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 24 marca 2022 r.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Adama Mickiewicza 10 z 4,8% udziałem we współwłasności wynosi 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 3 100,00 zł brutto do dnia 14 czerwca 2022 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej do dnia 5 lipca 2022 r., ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr VI/20/11  z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, działka nr 795, obręb 6 położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 6.MW/U. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tej jednostki planistycznej  jako przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi, place zabaw, skwery, infrastruktura drogowa, a jako przeznaczenie uzupełniające – obiekty infrastruktury technicznej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje od  dnia 11 czerwca 2011 r.

Nieruchomość przy ul. Adama Mickiewicza 10 znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)

Budynek przy ul. Adama Mickiewicza 10 wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Koszty notarialne i sądowe ponosi kandydat na nabywcę w całości.

Lokal mieszkalny nr 6 przy ul. A. Mickiewicza 10 będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf rzut lokalu 161 KB