III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ul. F. Chopina 8

Kamienna Góra, dnia 6 kwietnia 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy
ul. F. Chopina 8.

Przetarg odbędzie się 18 maja 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 8 o pow. 21,25 m2, w tym: pokój o pow. 14,02 m2, kuchnia o pow. 4,99 m2 i przedpokój o pow. 2,24 m2, położony na II piętrze (3 kondygnacji) w budynku nr 8 przy ul. F. Chopina w Kamiennej Górze. Do lokalu przynależy pom. pomocnicze i gospodarcze o łącznej pow. użytkowej 6,36 m2, w tym: w.c. o pow. 0,82 m2 i piwnica o pow. 5,54 m2

Budynek przy ul. F. Chopina 8 położony jest na działce nr 238/26, obręb nr 3 o pow. 333 m2, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00019994/9.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 20.07.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W terminie od dnia 20.07.2020 r. do dnia 02.09.2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się 22.10.2020 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 09.02.2021 r.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. F. Chopina 8 z 61/1000 udziałem we współwłasności ustalona została na kwotę 35 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych brutto).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 3500,00 zł brutto do dnia 11 maja 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 Bank PKO BP SA . W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny i niewpłacenia wylicytowanej kwoty za lokal mieszkalny przed zawarciem aktu notarialnego, tj. najpóźniej do 1 czerwca 2021 r. powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr LII/347/18 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic F. Chopina i M. Drzymały w Kamiennej Górze działka, na której znajduje jest budynek przy ul. F. Chopina 8 położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem MW-4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tej jednostki planistycznej teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla którego ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) biura, pracownie artystyczne i projektowe, sklepy, usługi drobne i gastronomia – zajmujące do 20% powierzchni użytkowej budynków o funkcji podstawowej; b) infrastruktura drogowa oraz zabudowa gospodarcza i garażowa do obsługi funkcji przeznaczeń terenu.

Nieruchomość przy ul. F. Chopina 8 nie znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. 75 6455133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB
2 pdf rzut Chopina 8-8 209 KB