III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7

 

Kamienna Góra, dnia 23 lipca 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7

Przetarg odbędzie się dnia 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej pow. 140,43 m2, w tym: sala główna o pow. 99,17 m2, komunikacja o pow. 0,60 m2, zaplecze o pow. 25,40 m2, umywalnia o pow. 4,12 m2, biuro o pow. 8,06 m2, natrysk o pow. 1,90 m2 i w.c. o pow. 1,18 m2, położony na parterze (1 kondygnacji) budynku nr 7 przy ul. Aleja Wojska Polskiego  w Kamiennej Górze.

Budynek przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7 w Kamiennej Górze położony jest na działce nr 110/3, obręb nr 6 o pow. 584 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00015114/9.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 22.12.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W dacie od dnia 22.12.2020 r. do dnia 04.02.2021r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się 25 marca 2021 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 22 czerwca 2021 r.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego z 136/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 178 500,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych brutto).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 18 000,00 zł do dnia 24 sierpnia 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu użytkowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej najpóźniej do dnia 14 września 2021 r. ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Lokal użytkowy będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, uchwalonego uchwałą nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze teren na którym znajduje się działka oznaczony jest symbolem 23.MW/U. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tej jednostki planistycznej jako przeznaczenie podstawowe terenu: a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; b) usługi; c) edukacja; d) wystawy i ekspozycje; e) place zabaw; f) skwery; g) infrastruktura drogowa. Jako przeznaczenie uzupełniające: obiekty infrastruktury technicznej. Miejscowy plan zagospodarowania obowiązuje od dnia 11 czerwca 2011 r.

Nieruchomość przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7 nie znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.).

Budynek przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7 wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Nabywca lokalu winien wystąpić o zapewnienie dostawy gazu, energii elektrycznej i wody do odpowiednich jednostek.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi kandydat na nabywcę.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB
2 pdf rzut Aleja Wojska Polskiego 7 200 KB