III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Małej 3

Kamienna Góra, dnia  23 grudnia 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Małej 3.

Przetarg odbędzie się dnia 11 lutego 2021 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

 1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej pow. 140,52 m2, składający się
  z pomieszczenia I o pow. 8,58 m2, magazynu o pow. 16,72 m2, sali głównej o pow. 75,89 m2, zaplecza o pow. 21,40 m2, biura o pow. 7,87 m2, korytarza o pow. 7,56 m2, umywalni o pow. 1,55 m2 i w.c. o pow. 0,95 m2, położony na parterze budynku nr 3 przy ul. Małej w Kamiennej Górze.
 1. Budynek przy ul. Małej 3 położony jest na działce nr 40/8 obręb nr 7 o pow. 1485 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  nr JG1K/00017737/6.
 1. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 06.05.2020 r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej, w dacie od dnia 06.05.2020 r. do dnia
  19.06.2020 r.
  wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) – wniosków nie złożono. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25 sierpnia 2020 r. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 3 listopada 2020 r.
 1. Cena lokalu użytkowego z 36,0 % udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 150 000,00 zł brutto.
 1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości
  15 000,00 zł do dnia 28 stycznia 2021 r. na konto Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu użytkowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.
 1. Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej najpóźniej do dnia 18 lutego 2021 r. ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminiepowoduje przepadek wadium.
 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Lokal użytkowy będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.
 1. Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.
 1. Lokal jest wolny od obciążeń.
 1. Nabywca lokalu winien wystąpić o zapewnienie dostawy gazu, energii elektrycznej i wody do odpowiednich jednostek.
 1. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi kandydat na nabywcę.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB