III przetarg ustny nieograniczony, na zbycie lokalu użytkowego, położonego w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra przy ul. A. Mickiewicza 2

  Kamienna Góra, dnia 20 października 2020r. 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony, na zbycie lokalu użytkowego, położonego w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy  ul. A. Mickiewicza 2

Przetarg odbędzie się 26 listopada 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow.  98,85m2 składający się z: sali sprzedaży  o pow. 21,38 m2, sali sprzedaży o pow. 55,35 m2, magazynu o pow. 8,40m2, magazynu o pow. 11,72m2 i WC o pow. 2,00m2., położony na parterze (1 kondygnacji) budynku nr 2 przy ul. A. Mickiewicza  w Kamiennej Górze.

Budynek przy ul. A. Mickiewicza 2 położony jest na działce nr 50/10 obręb nr 6 o pow. 585m2

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 19.02.2020 r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej, w dacie od dnia 19.02.2020 r. do dnia 03.04.2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) – wniosków nie złożono. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  odbył się w dniu 18 czerwca 2020r. Drugi przetarg  ustny nieograniczony odbył  się  w dniu 9 września 2020r.

Cena lokalu użytkowego przy ul. A. Mickiewicza 2 z 8,8 % udziałem  we współwłasności wynosi: 162 000,00 zł brutto (sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych brutto).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020r. poz. 106 ).

Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze dla działki Nr 50/10 obręb nr 6 prowadzi księgę wieczystą  nr JG1K/00023901/2.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości  16 500,00 zł brutto do dnia 19 listopada 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie data polecenia przelewu (uwidoczniona na stemplu banku).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu użytkowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Nieruchomość jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A/5767/1082/J z dnia 09.09.1991 r., podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r. poz. 282 ze zmianami). Zgodnie z zapisem § 9 ust. 2 Uchwały Nr V/18/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 stycznia 2011 r. ze zm. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze ustaloną cenę sprzedaży lokalu użytkowego obniża się o 10%.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej najpóźniej do dnia 10 grudnia 2020 r. ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami  Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze uchwalonego uchwałą nr VI/20/11 Rady Miejskiej  w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nr 96 poz.1530 z 10 maja 2011 r. Działka ta położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 7.MW/U. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  zakłada dla tej jednostki planistycznej jako przeznaczenie podstawowe tereny: a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) usługi, c) place zabaw, d) skwery, E) infrastruktura drogowa; a jako przeznaczenie uzupełniające – obiekty infrastruktury  technicznej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje od  dnia 11 czerwca 2011r.

Nieruchomość przy ul. A. Mickiewicza 2  znajduje się na terenie zagrożonym powodzią z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi 1,0 %- raz na 100 lat w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310).

Koszty notarialne i sądowe ponosi kandydat na nabywcę w całości.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 .

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB