III przetarg ustny nieograniczony, na zbycie lokalu użytkowego, położonego w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra przy ul. Słowiańskiej 5

Kamienna Góra, dnia 6 kwietnia 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony, na zbycie lokalu użytkowego, położonego w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra przy
ul. Słowiańskiej 5.

Przetarg odbędzie się 13 maja 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 74,78 m2 składający się z sali sprzedaży o pow. 62,46 m2, zaplecza o pow. 8,50 m2, umywalni o pow. 2,14 m2 i w.c. o pow. 1,68 m2, położony na parterze (1 kondygnacji) budynku nr 5 przy ul. Słowiańskiej w Kamiennej Górze.

Budynek przy ul. Słowiańskiej 5 położony jest na działce nr 383/5, obręb nr 6 o pow. 152 m2, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00016044/4.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 04.08.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W dacie od dnia 04.08.2020 r. do dnia 16.09.2020r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 27.10.2020 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16.02.2021 r.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego przy ul. Słowiańskiej 5 z 26,3% udziałem we współwłasności wynosi 69 500,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych brutto).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 7000,00 zł brutto do dnia 6 maja 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr  51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu użytkowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej najpóźniej do dnia 27 maja 2021 r. ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011r. w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, teren na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem 12.MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi, place zabaw, skwery, infrastruktura drogowa oraz przeznaczenie uzupełniające : obiekty infrastruktury technicznej.

Nieruchomość przy ul. Słowiańskiej 5 znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) i podlega uwarunkowaniom wynikającym z ustawy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi kandydat na nabywcę w całości.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 .

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB
2 pdf rzut Słowiańska 5 149 KB