III przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Jeleniogórskiej.

 

Kamienna Góra, dnia 17 listopada 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Jeleniogórskiej.

Przetarg odbędzie się 20 stycznia 2021 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione działki niezabudowane położone w obrębie nr 5 miasta Kamiennej Góry w rejonie ulicy Jeleniogórskiej pod budowę garaży dla samochodów osobowych do niezawodowej obsługi tych samochodów z procentowym udziałem w działce nr 17/32 obręb 5 o powierzchni 256m2, przeznaczonej do obsługi kompleksu garaży w zakresie komunikacji:

  1. Nr 17/23 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza – 12 250,00 zł. brutto, wadium 1 300,00zł,
  2. Nr 17/24 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza – 12 250,00 zł. brutto, wadium 1 310,00zł,
  3. Nr 17/26 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza – 12 250,00 zł. brutto, wadium 1 320,00zł,
  4. Nr 17/27 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza – 12 250,00 zł. brutto, wadium 1 330,00zł,
  5. Nr 17/28 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza – 12 250,00 zł. brutto, wadium 1 340,00zł,
  6. Nr 17/29 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza – 12 250,00 zł. brutto, wadium 1 350,00zł,
  7. Nr 17/30 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza – 12 250,00 zł. brutto, wadium 1 360,00zł.

Cena wywoławcza działki Nr 17/32 o pow. 256m2 wynosi — 50 000,00 zł. brutto. Działka ta przeznaczona jest do obsługi kompleksu garaży w zakresie komunikacji i zostanie sprzedana na współwłasność do obsługi garaży w procentowym udziale. Udział w wysokości 12,5% ceny działki Nr 17/32 został wliczony do cen wywoławczych działek pod budowę garaży.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 03.09.2019 r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W dacie od dnia 03.09.2019 r. do dnia 17.10.2019 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) – wniosków nie złożono. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 30 czerwca 2020 r. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 7 października 2020 r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/232/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej w Kamiennej Górze, teren na którym położone są w/w nieruchomości oznaczony jest symbolem KS-3 z przeznaczeniem podstawowym: tereny obsługi komunikacji samochodowej.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze między innymi dla w/w nieruchomości prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00024660/7, gdzie jako właściciel wpisana jest Gmina Miejska w Kamiennej Górze.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 13 stycznia 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie data uwidoczniona na stemplu banku.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Wygranie przetargu i niewpłacenie wylicytowanej kwoty za nieruchomość przed zawarciem aktu notarialnego tj. najpóźniej do dnia 3 lutego 2021 r. – powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Przed przystąpieniem do przetargu od kandydata na nabywcę oczekuje się złożenia oświadczenia następującej treści:

„Jako osoba uprawniona do nabycia działki pod budowę garażu zostałem zapoznany z warunkami przetargu, ze stanem zagospodarowania działki i nie wnoszę zastrzeżeń, a ewentualne kolizje z urządzeniami technicznymi (pod– i nad– ziemnymi) usunę na własny koszt”.

W/w nieruchomości niezabudowane przy ul. Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze nie znajdują się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 875).

Działki nr: 17/23, 17/24, 17/26, 17/27, 17/28, 17/29 i 17/30 o powierzchni po 30m2 każda są działkami garażowymi, przy czym działki mogą być zabudowane zgodnie z liniami zabudowy wskazanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na głębokość ok. 6,0m. Zaleca się zapoznanie z warunkami zabudowy określonymi w przywołanym w tym ogłoszeniu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Działka Nr 17/32 o pow. 256m2 przeznaczona jest do obsługi kompleksu garaży w zakresie komunikacji i zostanie sprzedana na współwłasność do obsługi garaży w procentowym udziale.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta , pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB