III sesja rady miasta Kamienna Góra

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.609) – zwołuję III sesję rady miasta Kamienna Góra, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy miejskiej Kamienna Góra za 2023 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Kamienna Góra wotum zaufania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za 2023 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Kamienna Góra za 2023 rok.

7. Zamknięcie sesji.

Sesja rady miasta odbędzie się 19 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 11.00 w sali nr 211 urzędu miasta.