Informacje o stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu swoim działaniem obejmuje obszar 9 gmin położonych w granicach administracyjnych dwóch powiatów: kamiennogórskiego i wałbrzyskiego a mianowicie 4 gminy wiejskie: Kamienna Góra, Marciszów, Czarny Bór i Stare Bogaczowice; 2 miejsko-wiejskie: Lubawka i Mieroszów oraz 3 miejskie: Szczawno – Zdrój, Boguszów – Gorce i Kamienna Góra. Gmina Miejska Kamienna Góra przystąpiła do naszego partnerstwa w 2021 roku wypełniając „białą plamę” na mapie obszaru LGD.

9 stycznia 2024 r. Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu podpisała Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Praca z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu nad Lokalną Strategią Rozwoju trwała ponad rok. Warsztaty, wywiady grupowe, sondaż diagnostyczny, spotkania konsultacyjne, forum, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami dały nam możliwość wyznaczenia celów i kierunków rozwoju, które stanowią podstawę Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023 – 2027(29).

W okresie programowania 2023-2027(29), w ramach działań LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, LGD Kwiat Lnu będzie kontynuowało działania związane z rozwojem turystyki w sposób bardziej szczegółowy i innowacyjny. Lokalny rozwój turystyki poszerzono o zieloną gospodarkę, z naciskiem na kreowanie rozwoju zielonej gospodarki i kreowanie rozwoju ekoturystycznego, uwzględniające innowacyjne rozwiązania z dbałością o ochronę środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Przedmiotem coraz większego zainteresowania jest rozwój lokalnego sektora żywności. W okresie programowania 2023-2027(29) LGD Kwiat Lnu będzie wspierała rozwój współpracy rolników poprzez wspieranie krótkich łańcuchów żywnościowych. Jeden z wyznaczonych celów – naturalną troskę o przestrzeń publiczną, turystyczną oraz ochronę dziedzictwa – skoncentrowano na dwóch, równie ważnych przedsięwzięciach: urządzaniu przestrzeni w zgodzie z krajobrazem i środowiskiem naturalnym oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Przedsięwzięcia te zapewnią urządzanie przestrzeni publicznej w zgodzie z krajobrazem i środowiskiem naturalnym, z zachowaniem regionalnej bioróżnorodności. Ostatni, równie ważny obszar działania – udana współpraca dla doskonalenia jakości życia, związany m.in. z pobudzeniem i wsparciem aktywności społecznej oraz działaniami związanymi z niekorzystnymi zmianami społecznymi: starzejącym się społeczeństwem, odpływem młodych ludzi i małą aktywnością osób w niekorzystnej sytuacji.

Wszystkie powyższe elementy, ważne dla procesu rozwoju i wdrażania strategii, pozwoliły na wypracowanie następujących celów i przedsięwzięć:
Cel 1 – Lokalny rozwój turystyki i zielonej gospodarki.
Przedsięwzięcia:
1.1. Kreowanie rozwoju zielonej gospodarki.
1.2. Kreowanie rozwoju ekoturystycznego.
1.3. Rozwój małej infrastruktury turystycznej opartej na współpracy.
Cel 2 – Naturalna troska o przestrzeń publiczną, turystyczną oraz ochrona dziedzictwa.
2.1. Urządzanie przestrzeni w zgodzie z krajobrazem i środowiskiem naturalnym.
2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Cel 3 – Udana współpraca dla doskonalenia jakości życia.
3.1. Wykorzystanie potencjału dla inteligentnych wsi.
3.2. Włączenie społeczne mieszkańców, w tym seniorów, ludzi młodych, osób w niekorzystnej sytuacji i liderów społecznych.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027(29) odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności i mamy głębokie przekonanie, że uda nam się wspólnie je zrealizować.

 

Więcej informacji:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu
Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra
Tel.: 75 741 18 04
e-mail: biuro@kwiatlnu.eu; promocja@kwiatlnu.eu
www.kwiatlnu.eu