Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej
Joanna Pogońska – Inspektor w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej
Telefon: 75 64 55 126
E-mail: joanna.pogonska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wniosek stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem wniesienia opłaty.
3. Pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30.
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra.
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP.
IV. OPŁATY:
1. Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:
1) 43,75 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 43,75 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 175 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.
2. Opłata skarbowa w wys. 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
3. Opłatę można dokonać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr: 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351 lub w kasie Urzędu Miasta Kamienna Góra.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
VII. UWAGI:
1. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf SP01-zal1 184 KB