Konkurs na realizację zadania publicznego – wychowanie przedszkolne

ZARZĄDZENIE NR 180/2021

BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

Z DNIA 17 MAJA 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.), uchwały nr XXVII/174/20 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie określenia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

zarządzam, co następuje:

1.

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
    z zakresu wychowania przedszkolnego.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kamienna Góra;
  • na stronie internetowej kamiennagora.pl;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kamienna Góra

     5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.