Konkursy stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych

Burmistrz miasta Kamienna Góra ogłasza konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora:

  1. Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego z siedzibą w Kamiennej Górze pl. Kościelny 1,
  2. Przedszkola Publicznego nr 2 z siedzibą w Kamiennej Górze ul. Kościszki 4,
  3. Przedszkola Publicznego nr 3 z siedzibą w Kamiennej Górze ul. Papieża Jana Pawła II 20.

Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1449 ze zm.)

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1428 ze zm.), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie
z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.), lub
– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 289 ze zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 ze. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) –w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem :
„ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze” lub „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze“ lub „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej Górze“ w terminie do dnia 13 maja 2022 r.

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Kamienna Góra
pl. Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego za termin skutecznego złożenia oferty przyjmuje się zachowanie terminu wpływu do Urzędu Miasta Kamienna Góra.

Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez burmistrza miasta Kamienna Góra.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Treść klauzuli informacyjnej wraz ze wzorem zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.kamiennagora.pl w zakładce Urząd Miasta, Praca w urzędzie – konkursy.