Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT AW

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT AW odbędą się w Kamiennej Górze 29.06.2023 r. o godz. 11.00. Spotkanie odbędzie się w urzędzie miasta, sala witrażowa, plac Grunwaldzki 1.

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz porozumienia z dnia 09.12.2022 r. w sprawie zasad współdziałania Stron Porozumienia Międzygminnego przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz powierzenia Gminie Wałbrzych zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Wałbrzyskiej samorządy tworzące:

1. Władze regionalne, lokalne i miejskie, inne instytucje publiczne.
2. Partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych,
3. Podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak: partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
4. Organizacje badawcze i uniwersytety.
5. Inne właściwe zainteresowane strony.
do zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027 (dalej Strategia ZIT AW)

Projekt Strategii ZIT AW wraz z załącznikami w wersji elektronicznej jest dostępny pod następującym linkiem, a w wersji drukowanej w sekretariacie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

Uwagi i opinie należy zgłaszać w terminie od 19.06.2023 r. od godz. 15.00 do 11.08.2023 r. do godz. 15.00 wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem.

Uwagi lub opinie zgłoszone po terminie lub zgłoszone w inny sposób niż za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod adresem nie będą brane pod uwagę.

W takcie konsultacji społecznych zostaną zorganizowane spotkania konsultacyjne, w trakcie których zaprezentowany zostanie projekt Strategii ZIT AW oraz przeprowadzona zostanie dyskusja.

Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:
1. 26.06.2023 r. godz. 11.00, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.
2. 26.06.2023 r. godz. 16.00, Urząd Miejski w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1 57-400 Nowa Ruda.
3. 27.06.2023 r. godz. 10.00, Urząd Miejski w Świdnicy, Sala narad USC, ul. Armii Krajowej 49,
4. 27.06.2023 r., godz. 16.00, Urząd Miejski w Jaworze, Rynek 1, Sala Rajców.
5. 29.06.2023 r., godz. 11.00, Urząd Miasta Kamienna Góra, Sala Witrażowa, plac Grunwaldzki 1.

Zgłaszając uwagi i opinie należy brać pod uwagę uwarunkowania formalne związane z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, a w szczególności:
1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków oraz Wytyczne opracowane na podstawie niniejszej Ustawy.
2. Uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego 6140/VI/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczeniu miejskich obszarów funkcjonalnych celem realizacji podejścia terytorialnego w ramach projektu programu. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska.
3. Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027
4. Program Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027.
5. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027.

Wszystkie zgłoszone uwagi i opinii zostaną rozpatrzone, a uzasadnione zostaną uwzględnione w kolejnym projekcie Strategii ZIT AW. Informacja na temat przyjętych i odrzuconych uwag i opinii zostanie przekazane podmiotom zgłaszającym za pośrednictwem stron internetowych gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską oraz pod adresem.