KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2023 ROKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 333) wyznaczono termin rozpoczęcia kwalifikacji na dzień 31 marca 2023 r.

 

1. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 31 marca 2023 r.
2. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r.
3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

4. Do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w zakresie określenia kierunków studiów lub określenia nauki w zawodach, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), utrzymane czasowo w mocy na podstawie art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, jednakże nie dłużej niż do upływu terminu określonego w tym przepisie.

Uwaga:

Osoba stawiająca się na kwalifikację wojskową w 2023 r. powinna zabrać ze sobą:
– dowód osobisty lub dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się niestawienia się na kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
– dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
– książeczkę wojskową, jeżeli ją posiada – dotyczy np. osób ubiegających się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej

TERMINY REALIZACJI KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2023 r. NA TERENIE ADMINISTROWANYM PPRZEZ SZEFA WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI W KŁODZKU

POWIAT KAMIENNOGÓRSKI

od 8 maja do 19 maja 2023 r.
godz. 08:00 – 13:00

Kobiety: 18.05.2023 r.

Dzień rezerwowy: 19.05.2023 r.

ul. Towarowa 43

58–400 KAMIENNA GÓRA

(budynek PKS).