Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta
Andrzej Omachel – Kierownik Biura
Agnieszka Damasiewicz – Inspektor
Telefon: 75 64 55 135
E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (do pobrania) obejmujący:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem (numer działki ewidencyjnej);
2) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów; – należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten może być spełniony poprzez dołączenie do wniosku umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującej wykonanie uzbrojenia;
3) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy
i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;
4) wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej);
5) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
6) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów: docelową rzędną składowiska, roczna i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz ich rodzaj, sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków
oraz wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego;
7) ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
2. Załącznik: kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku – kopia mapy katastralnej, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca granice terenu objętego wnioskiem i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (kopię mapy można uzyskać w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego przy ul. H. Sienkiewicza 6A w Kamiennej Górze).
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Opłata skarbowa w kwocie 598 zł. Opłata nie dotyczy inwestycji w sprawach budownictwa mieszkaniowego Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego, a także właściciele i użytkownicy wieczyści terenu, którego wniosek dotyczy.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa – do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie można przesłać na adresu urzędu, złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub można wnieść w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy ePUAP – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
VII. UWAGI:
Brak.