LXXV sesja rady miasta Kamienna Góra | 30 sierpnia

LXXV sesja rady miasta Kamienna Góra odbędzie się 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXX, LXXI, LXXII, LXXIII i LXXIV sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miejskiej Kamienna Góra.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Jeleniogórskiej nr 22 w Kamiennej Górze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Jeleniogórskiej nr 63 w Kamiennej Górze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej w Kamiennej Górze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cegielnianej i Nowej w Kamiennej Górze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Kamienna Góra na lata 2022 – 2026.
 12. Podjęcie uchwały sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania zwolnień i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Kamienna Góra.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 16. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami.
 17. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie sesji.