LXXVIII sesja rady miasta Kamienna Góra

LXXVIII sesja rady miasta Kamienna Góra odbędzie się 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kamienna Góra.
 5. Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy J. Korczaka (DCR, obecnie DCRO) w Kamiennej Górze.
 6. Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Słowackiego i Cichej w Kamiennej Górze.
 7. Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polnej w Kamiennej Górze.
 8. Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Staszica i rzeki Bóbr w Kamiennej Górze.
 9. Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej i Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą „Dożywianie w gminie miejskiej Kamienna Góra” na lata 2024-2028.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
 13. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2024 rok.
 14. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 15. Podjęcia uchwały w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Kamienna Góra.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamiennej Górze.
 21. Podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Kamienna Góra.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 25. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami.
 26. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 27. Interpelacje i zapytania.
 28. Wnioski.
 29. Sprawy różne.
 30. Zamknięcie sesji.