LXXXII sesja rady miasta Kamienna Góra

Sesja rady miasta odbędzie się 28 lutego 2024 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXX sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Kamienna Góra do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiar, zakres oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz ochrony Osób doznających Przemocy Domowej dla gminy miejskiej Kamienna Góra na lata 2024-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników.
 8. Podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamiennej Górze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kamienna Góra i nadania jej statutu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty reklamowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 13. Przedstawienie informacji o pracy burmistrza miasta między sesjami.
 14. Przedstawienie informacji przewodniczącej rady o pracy rady miasta między sesjami.
 15. Sprawozdanie z kontroli Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.