Nabór do programu Kultura w sieci

Celem programu jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line.

Program dotacyjny „Kultura w sieci” to 15 mln zł na działania związane z prezentacją wydarzeń kulturalnych i udostępnianiem zasobów kulturalnych on-line. Szczegóły są dostępne na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2020 roku i ma formułę uproszczoną:

 • nie ma obowiązku podpisywania wniosków podpisem elektronicznym ani kwalifikowanym,
 • nie potrzeba również jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

Wnioski składa się wyłącznie poprzez system EBOI: kliknij tutaj

Zasady programu

 • Zadania objęte programem realizować można od 1 maja do 30 października 2020 roku,
 • NCK przyznaje dotację do 100% kosztów zadania. Wkład własny nie jest wymagany, ale jest możliwy,
 • Wysokość dofinansowania to od 5 tys. do 150 tys. złotych.

Wnioskodawcy

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych),
 • organizacje pozarządowe i fundacje,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na co dotacja?

 • warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
 • wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami, udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami), wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury,
 • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
 •  tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
 • tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).