Nabór na stanowisko ds. gospodarki energetycznej

OGŁOSZENIE O NABORZE

URZĄD MIASTA KAMIENNA GÓRA
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

……………. stanowisko ds. gospodarki energetycznej …………….

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta Kamienna Góra

Główny zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
a) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla gminy i prowadzenie procesu aplikowania
o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,
b) weryfikacja i rozliczanie wniosków o udzielenie dofinansowania do przedsięwzięć polegających na zmianie systemu ogrzewania,
c) udział w opracowywaniu projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
d) monitorowanie danych dla oceny realizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe – zbieranie danych o ilości zużytych nośników energetycznych z własnych jednostek
oraz innych odbiorców,
e) monitorowanie miejskich obiektów gminnych w zakresie zużycia energii,
f) udział w odbiorach robót modernizacyjnych i inwestycyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych,
g) udział w realizacja zadań z zakresu ustawy o efektywności energetycznej.

Zakres szczegółowy zadań wykonywanych na danym stanowisku oraz dodatkowe informacje , w tym również uprawnienia i obowiązki pracownika znajdują się w Opisie stanowiska pracy stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wykształcenie min. średnie techniczne (preferowane wyższe)

Wymagania niezbędne:
a) w przypadku wykształcenia średniego minimum 3 lata stażu pracy,
b) bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu:
– ustawy o samorządzie gminnym,
– ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
– ustawy o efektywności energetycznej,
– ustawy Prawo ochrony środowiska,
– akty wykonawcze do w/w ustaw,
c) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
d) umiejętność obsługi MS Office,
e) umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych i pod presją,
f) bardzo dobra organizacja pracy,
g) spełnianie kryteriów wynikających z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych
(z zastrzeżeniem, iż o w/w stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
h) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
a) dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu,
b) umiejętność rozwiązywania problemów, wysoka kultura osobista, bezstronność
c) systematyczność, dokładność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV);
3) kserokopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy i praktyki poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub zaświadczenie o zatrudnieniu
w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
4) kserokopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów (w razie potrzeby oryginały do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej);
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (w razie potrzeby oryginały do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej);
6) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
7) oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się
w stosunku do kandydata żadne postępowanie karne lub karno-skarbowe;
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych wraz z klauzulą informacyjną;
10) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
11) dowód osobisty do wglądu.

W celu sprawdzenia kompetencji pracownika, zastrzegamy sobie prawo, do zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej. W przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Dodatkowe informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

Dokumenty w zaklejonej kopercie należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta lub przesyłać:
do: 21 lutego 2022 r. (liczy się data wpływu do Urzędu)

na adres:
Urząd Miasta Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – stanowisko
ds. gospodarki energetycznej”

Dokumenty złożone po terminie podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego etapu naboru. Kandydaci zostają powiadomieni o odrzuceniu oraz o możliwości odbioru dokumentów aplikacyjnych. Po upływie wyznaczonego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje:
Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie
lub drogą elektroniczną na adres e-mail o terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 75 64 55 115.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kamienna Góra (pok. 206)
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu – Zarządzenie Nr 241/2019 burmistrza miasta Kamienna Góra z dnia 1 lipca 2019 r.