Nabór na wolne stanowisko ds. funduszy strukturalnych i projektów spójności

OGŁOSZENIE O NABORZE

URZĄD MIASTA KAMIENNA GÓRA
ogłasza otwarty, jawny i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
……………. stanowisko ds. funduszy strukturalnych i projektów spójności …………….

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta Kamienna Góra

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

Główny zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
1) gromadzenie informacji i analiza danych dotyczących dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz źródeł zewnętrznych krajowych, z których można pozyskać środki;
2) koordynacja przygotowywania aplikacji dla projektów (inwestycyjnych i nieinwestycyjnych) przewidzianych do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz Unii Europejskiej;
3) przygotowywanie aplikacji dla wybranych projektów stymulujących rozwój miasta;
4) kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz z funduszy i programów Unii Europejskiej w celu spełnienia wszelkich
warunków formalnych zapewniających prawidłowość składanych wniosków;
5) bieżące konsultowanie, z instytucjami przyznającymi Środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz z funduszy i programów Unii Europejskiej, poprawności sporządzanych wniosków;
6) opracowywanie koncepcji wdrażania poszczególnych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz ze środków Unii Europejskiej;
7) sporządzanie analiz oraz koordynacja opracowywania sprawozdań, wymaganych przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz funduszy i programów Unii Europejskiej, dotyczących rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków z przygotowania i realizacji projektów;
8) w razie potrzeb przeprowadzanie przetargów publicznych zgodnie z ustawą PZP;
9) współdziałanie z innymi wydziałami przy opracowywaniu dokumentów strategicznych gminy, planów i programów.

Zakresy zadań wykonywanych na danym stanowisku oraz dodatkowe informacje, w tym również uprawnienia i obowiązki pracownika znajdują się w Opisie stanowiska pracy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania niezbędne:
1) doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji na zadania inwestycyjne – min. 3 skutecznie złożone wnioski o pozyskanie środków i min. 3 rozliczone inwestycje;
2) staż pracy min. 3 lat;
3) znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz ustawy o finansach publicznych;
4) umiejętność obsługi MS Office oraz urządzeń biurowych;
5) umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych i pod presją;
6) bardzo dobra organizacja pracy;
7) spełnianie kryteriów wynikających z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (z zastrzeżeniem, iż o w/w stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu;
2) umiejętność rozwiązywania problemów, analityczne myślenie, kreatywność, wysoka kultura osobista;
3) systematyczność, dokładność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
4) znajomość stosowania procedur przetargowych wg progów określonych w PZP;
5) prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV);
3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
5) oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do kandydata żadne postępowanie karne lub karno-skarbowe;
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych wraz z klauzulą informacyjną;
8) kserokopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów (w razie potrzeby oryginały do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej);
9) oświadczenie lub inne dokumenty poświadczające wskazany jako niezbędny wymóg skutecznie złożonych wniosków oraz rozliczonych inwestycji z podaniem ich dokładnej nazwy.

Fakultatywnie:
1) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (w razie potrzeby oryginały do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej);
2) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
3) dowód osobisty i prawo jazdy do wglądu.

Oferujemy:
1) możliwość zdobycia cenionego doświadczenia oraz uczestnictwa w różnych szkoleniach i konferencjach;
2) możliwość uczestniczenia w projektach, które mają wpływ na funkcjonowanie lokalnej społeczności;
3) konkurencyjne wynagrodzenie (13-ta pensja, premie, benefity pracownicze np.: ubezpieczenie na życie, dofinansowania z funduszy świadczeń socjalnych);
4) możliwość rozwoju oraz poznania ciekawych ludzi;
5) dobrą atmosferę pracy, brak pracy zmianowej oraz stałe godziny pracy.

W celu sprawdzenia kompetencji pracownika, zastrzegamy sobie prawo, do zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej. W przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Dodatkowe informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

Termin składania dokumentów: 21 stycznia 2023 r. (liczy się data wpływu do Urzędu)

Forma i miejsce składania dokumentów:
1) za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca na adres:
Urząd Miasta Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – stanowisko ds. funduszy strukturalnych i projektów spójności”;

lub 2) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – stanowisko
ds. funduszy strukturalnych i projektów spójności”;

lub 3) drogą elektroniczną na adres bok@kamiennagora.pl w tytule wpisując „Oferta zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – stanowisko ds. funduszy strukturalnych i projektów spójności”; w przypadku wysyłki drogą elektroniczną
„zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych wraz z klauzulą informacyjną” muszą być podpisane ręcznie (i wysłany skan dokumentu), podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Dokumenty złożone po terminie podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego etapu naboru. Kandydaci zostają powiadomieni o odrzuceniu oraz o możliwości odbioru dokumentów aplikacyjnych. Po upływie wyznaczonego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje:
Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail o terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia
kolejnego etapu naboru. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 75 64 55 142. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kamienna Góra (pok. 206) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu – Zarządzenie Nr 241/2019 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 1 lipca 2019 r.

Kamienna Góra, dnia 4 stycznia 2023 r.

Burmistrz Miasta Kamienna Góra

/-/ Janusz Chodasewicz

Więcej informacji