Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania

Burmistrz miasta Kamienna Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania, w ramach programu priorytetowego pn: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – EDYCJA III”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (zwanego dalej „Programem”).

1) Termin składania wniosków

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w terminie od 15 listopada 2021 r. do 7 grudnia 2021 roku w godzinach 7:30 – 15:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra.

Wnioski o udzielenie dofinansowania są do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta Kamienna Góra, w Wydziale Gospodarki Lokalowej (pok. 305, II piętro) oraz na stronie internetowej gminy.
Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Kamiennej Góry, pok. 305 (II piętro) lub pod numerem telefonu 75 64-55-141.

2) Warunki ubiegania się o dofinansowanie

Podstawową przyjętą zasadą jest ogólna i równa dostępność beneficjentów końcowych do udziału w Programie, przy zachowaniu ograniczeń wynikających z zasad funkcjonowania Programu oraz możliwości finansowych współudziału ze strony miasta, tj.:
a) o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 •  osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami lokali mieszkalnych lub najemcami lokali komunalnych;
 • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków);
 • jednostka samorządu terytorialnego (JST), jednak wyłącznie w odniesieniu do komunalnego budownictwa mieszkaniowego (nie dotyczy budynków użyteczności publicznej i nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą);
  b) dofinansowanie przeznaczone będzie na częściowe pokrycie kosztów poniesionych w latach 2020 – 2021 na trwałą zmianę systemu ogrzewania zasilanego paliwem stałym na ekologiczne źródło ciepła, tj.:
 • kotły gazowe, kondensacyjne, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;
 • kotły na olej lekki opałowy;
 • systemy ogrzewania elektrycznego; przy czym wyklucza się możliwość finansowania urządzeń przenośnych (np. grzejniki), tzn. urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być trwale powiązane z nieruchomością mieszkalną;
 • kotły na paliwa stałe lub biomasę spełniające co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s.100) i w uchwale nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których spalanie paliw;
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej;
 • urządzenia wykorzystujące odnawialne źródło energii służące wyłącznie do ogrzewania nieruchomości.
  c) dofinansowaniem zgodnie z założeniami WFOŚiGW mogą zostać objęte wydatki poniesione w okresie rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2020 roku.
  d) przedsięwzięcie polegające na wymianie węglowego źródła ciepła na przyjazne środowisku powinno być zgodne z zapisami określonymi w podstawie prawne – patrz. pkt 7);
  e) kompletne wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia w terminie naboru, do momentu wyczerpania środków finansowych, które Gmina Miejska Kamienna Góra zamierza przeznaczyć na ten cel.

Na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców gmina miejska Kamienna Góra będzie ubiegała się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w programie priorytetowym pn.: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego-Edycja III”. W przypadku niezakwalifikowania się gminy miejskiej do powyższego Programu Priorytetowego zadanie nie będzie realizowane.

3) Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie będzie udzielane w wysokości do 50 % wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania, w maksymalnej wysokości do:
a) dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym – 7 000,00 zł brutto;

b) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów
kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty – 4 000,00 zł brutto.

4) Informacja o środkach odwoławczych
Przyznanie dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

5) Termin otrzymania dofinansowania
Termin otrzymania dofinansowania przez beneficjenta końcowego zostanie podany po zakwalifikowaniu się gminy miejskiej do Programu Priorytetowego oraz podpisaniu umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

6) Informacje dodatkowe
a) Program dotyczy lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym położonych w granicach administracyjnych miasta Kamienna Góra.
b) Dofinansowanie nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.
c) Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia lub zgłoszenia.
d) Dofinansowanie nie obejmuje finansowania zakupu i montażu miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, w których ciepło pozyskiwane jest ze spalania paliw stałych.
e) W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, niespełniających wymogów określonych dla kotłów 5 klasy według normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej za wyjątkiem:
f) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
g) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
h) pieców objętych ochroną konserwatorską.

W powyższych przypadkach konieczne jest trwałe odłączenie pieca od przewodu kominowego, poświadczone opinią kominiarską.

7) Podstawa prawna udzielenia dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania

 • Uchwała nr XXXIX/232/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu miasta Kamienna Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – edycja III”.
 • Uchwała nr XLII/267/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu miasta Kamienna Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – edycja III”.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z podstawą prawną dotycząca udzielania dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania. Zawarto tam podstawowe definicje i wymagania oraz opisano procedurę i warunki uzyskania dofinansowania.