Najbliższa sesja rady miasta odbędzie się 27 stycznia

Sesja rady miasta odbędzie się 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 11.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącego rady miasta o pracy rady między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2021 rok:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
  2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały;
  3) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju;
  4) dyskusja nad projektem budżetu;
  5) głosowanie autopoprawek;
  6) głosowanie uchwały budżetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej w Kamiennej Górze w latach 2021-2023.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wałbrzyskiej i Lipowej w Kamiennej Górze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
 18. Sprawozdania z działalności stałych komisji rady miasta w 2020 roku.
 19. Sprawozdanie z działalności rady miasta w 2020 roku.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Wnioski.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie sesji.