Nasze ścieżki poznawania świata

Od 1 września 2018 roku rozpoczyna się w realizacja projektu pn. „Nasze ścieżki poznawania świata” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest w Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. „Czterolistnej Koniczynki” w Kamiennej Górze. Uczestnikami projektu są dzieci uczęszczające do grupy integracyjnej oraz nauczyciele przedszkola.

Wartość projektu to 117 019,00 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizowany poprzez organizację zajęć specjalistycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych kształcących ich kompetencje społeczno-emocjonalne. Cel główny wynika z potrzeby wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci oraz rozwijania ich umiejętności w zakresie współpracy z innymi dziećmi z przedszkola. Cele zostaną osiągnięte w efekcie prowadzenia indywidualnego, zgodnego z zapisami w orzeczeniach, wsparcia oraz doposażenia placówki w sprzęt niezbędny do jego jakościowego realizowania. Ponadto do osiągnięcia celów przyczyni się rozwój kompetencji nauczycieli przedszkola, który nastąpi poprzez ich udział w doskonaleniu zawodowym.

Zajęcia projektowe

W ramach projektu w przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia dla dzieci:

1. Indywidualne zajęcia specjalistyczne w zakresie integracji sensorycznej w pełnym zakresie dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
2. Indywidualne zajęcia specjalistyczne w zakresie rehabilitacji ruchowej w pełnym zakresie dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
3. Indywidualne zajęcia specjalistyczne w zakresie wczesnego wspomagania.
4. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne oraz kształcące twórczość dzieci realizowane w grupie integracyjnej.

Więcej informacji o zajęciach pod linkami poniżej:

http://przedszkolenr1.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=zt,47&id=470&action=show

http://przedszkolenr1.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=zt,47&id=460&action=show

Sprawozdanie koordynatora – podsumowanie działań projektowych.

W ramach projektu realizowane były dwa zadania. Zadanie pierwsze pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym poprzez udział w zajęciach specjalistycznych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych realizowanych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych” zostało zrealizowane zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. W ramach zadania PP1 zostało doposażone w specjalistyczny sprzęt do realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej, tj.: kącik lustrzany, basen z kulkami, hamak, kładkę równoważną, podświetlany stolik, transparentne klocki, piaskownicę do rysowania na piasku, puszki zapachowe, sensoryczne piłki, koła i płytki podłogowe, labirynty na nogi itp. Ponadto komputer z oprogramowaniem do zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć logopedycznych oraz kształtowania emocji u dzieci w wieku przedszkolnym, tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem, pomoce dydaktyczne w postaci materiałów plastycznych, i instrumentów muzycznych. Kadra PP1 podkreśla celowość zakupionego sprzętu i pomocy oraz jego wartość edukacyjną, rehabilitacyjną, profilaktyczną i wychowawczą. W ramach zadania prowadzone były także indywidualne zajęcia w zakresie integracji sensorycznej, indywidualne zajęcia w zakresie rehabilitacji ruchowej, indywidualne zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, grupowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne oraz kształcące twórczość plastyczną, muzyczno-ruchową i taneczną. Zgodnie z zapisami wniosku zrealizowano 240 godzin zajęć kształcących kompetencje kluczowe, a dodatkowych indywidualnych zajęć specjalistycznych zrealizowano o 136 godzin więcej niż zaplanowano we wniosku. Możliwość ta wynikła z powstałych oszczędności w ramach zaplanowanej na realizację zajęć kwoty ryczałtowej. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych przyczyniła się do wyrównywania deficytów dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Niwelowała różnice pomiędzy dziećmi w przygotowaniu ich do edukacji szkolnej oraz rozwijała ich kompetencje społeczno-emocjonalne. Wykorzystywanie zakupionego sprzętu TIK i specjalistycznych pomocy oraz programów komputerowych i multimedialnych wspierało działania nauczycieli, uatrakcyjniało proces edukacyjny oraz stymulowało rozwój dzieci. Organizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne oraz kształcące twórczość dzieci w zakresie plastycznym, muzyczno-ruchowym i tanecznym poszerzyła ofertę edukacyjną przedszkola i przede wszystkim stworzyła dodatkową możliwość wspólnych zajęć dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego i dzieci zdrowych, podczas których uczyły się one współpracy, nawiązywały pozytywne relacje, wzmacniały umiejętność opanowywania emocji oraz rozwijania umiejętności funkcjonowania w środowisku rówieśniczym. Organizacja pracy PP1 podczas realizacji projektu zapewniła wyrównywanie szans edukacyjnych DzN, budowanie systemu wsparcia dla rodziców, wychodzenie naprzeciw potrzebom dotyczącym przygotowania do uczestnictwa dzieci z orzeczeniami w korzystnym, motywującym i stymulującym środowisku. Dzieci przedszkolne z równym dostępem mogły brać udział we wszelkich organizowanych w ramach projektu działaniach. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przygotowywane były wszelkie dogodności zgodnie z przekazanymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zaleceniami.

Zadanie drugie pn. „Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kamiennej Górze w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zostało zrealizowane zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Został osiągnięty cel zadania – poprawa jakości wychowania przedszkolnego prowadzonego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kamiennej Górze. Realizacja szkoleń dla nauczycieli PP1 przyczyniła się do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli, doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza w zakresie pełnego i profesjonalnego realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju. W ramach zadania 11 nauczycielek podwyższyło swoją wiedzę i umiejętności zawodowe oraz uzyskało certyfikaty, potwierdzające zdobyte kompetencje. Zgodnie z planem zostało zrealizowanych 8 szkoleń i warsztatów doskonalących oraz dodatkowo, w ramach powstałych oszczędności, przeprowadzono dodatkowe 4 szkolenia. Zakres tematyczny szkoleń został określony we wniosku o dofinansowanie i obejmował tematykę związaną z potrzebami kadry PP1 wyodrębnionymi podczas badania diagnostycznego opracowanego na potrzeby projektu. Szkolenia i warsztaty zostały wysoko ocenione przez nauczycieli PP1, w ankietach ewaluacyjnych podkreślono adekwatność i przydatność przekazanych treści oraz materiałów szkoleniowych.

Ponadto w ramach projektu wykonywano działania, posiadające związek z wymienionymi wyżej zadaniami. Nadzorowano wszelkie działania zaplanowane we wniosku, kontrolowano wydatkowanie funduszy projektowych, monitorowano bazę uczestników projektu oraz kontrolowano wszelką dokumentację przygotowaną na potrzeby projektu (dokumentację rekrutacyjną, dokumentację dokumentującą realizację zajęć z dziećmi, dokumentację dotyczącą realizacji szkoleń). Prowadzono działania informacyjno – promocyjne dotyczące informacji o projekcie oraz realizacji działań projektowych, informacje umieszczano na stronie internetowej beneficjenta i przedszkola oraz na portalu lokalnych mediów. W okresie realizacji projektu wdrażano politykę równych szans i niedyskryminowania z żadnego powodu. Podczas realizacji działań projektowych (informacje o projekcie, koordynowanie projektem, realizacja zadań projektowych) przywiązywano uwagę do rozpowszechniania założeń zasady równości szans i niedyskryminowania, promowano równościową sytuację kobiet i mężczyzn oraz wskazywano konieczność eliminowania ewentualnych zagrożeń mających negatywny wpływ na ich sytuację i rozpowszechniano założenia pomagające zwalczać stereotypy związane z płcią (równy dostęp i otwartość w dostępie do zajęć dla każdego; zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych jak i wybór wykonawcy zadania nr 2 z zachowaniem procedury rozeznania rynku; organizowanie wszelkich udogodnień dla DzN w celu udziału w zajęciach; organizacja szkoleń w terminach i godzinach nie kolidujących z życiem rodzinnym nauczycielek PP1; realizacja zajęć bez stereotypowego postrzegania płci oraz nauka współpracy z DzN).