I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 60 i 64 położonej w obrębie nr 8 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. J. Korczaka

Kamienna Góra, dnia 7 września 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze w rejonie ul. J. Korczaka.

Przetarg odbędzie się 17 listopada 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działek Nr 60 i 64 o łącznej pow. 52,6961 ha położona w obrębie nr 8 miasta Kamiennej Góry w rejonie ulicy J. Korczaka.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 24.07.2020 r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W terminie od dnia 24.07.2020 r. do dnia 06.09.2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 14 100 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości
1 410 000,00 zł do dnia 10 listopada 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu, a nie wpłacenia wylicytowanej kwoty za nieruchomość przed zawarciem aktu notarialnego tj. najpóźniej do dnia 8 grudnia 2020 r. powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą
nr XXVII/177/08 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy J. Korczaka w Kamiennej Górze, zmienionym uchwałą nr V/24/15 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 lutego 2015 r. nieruchomość położona jest w konturze oznaczonym symbolami: –tereny zabudowy usługowej i KDD – teren dróg publicznych – droga dojazdowa.

Sąd Rejonowy – IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze dla działki Nr 60 obręb nr 8 prowadzi księgę wieczystą  nr JG1K/00023772/8, a dla działki nr 64 obręb nr 8 prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00020522/0.

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest pobrać warunki nabycia ww. nieruchomości niezabudowanej stanowiący zał. nr 1 niniejszego ogłoszenia oraz złożyć oświadczenie, że został zapoznany z tymi warunkami, ze stanem zagospodarowania nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń, a ewentualne kolizje z urządzeniami technicznymi podziemnymi i naziemnymi usunie na własny koszt.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. 75 64 55 133.

 

 

Załącznik Nr 1

do ogłoszenia o przetargu

z dnia 7 września 2020 r.

Warunki nabycia nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek Nr 60 i 64 o łącznej pow. 52,6961 ha położonej w obrębie nr 8 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy J. Korczaka.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXVII/177/08 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy J. Korczaka w Kamiennej Górze, zmienionym uchwałą nr V/24/15 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 lutego 2015 r. położone są w konturze oznaczonym symbolami: –tereny zabudowy usługowej i KDD – teren dróg publicznych – droga dojazdowa. Dla konturu oznaczonego symbolem U miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie terenu jako podstawowe: zabudowa usługowa związana z wypoczynkiem, sportem, rekreacją, lecznictwem oraz jako uzupełniające: zabudowa usługowa związana z gastronomią wyłącznie wbudowana w strukturę innych usług o kubaturze maksymalnie 50% w rozliczeniu do każdej wydzielonej geodezyjnie działki, zabudowa gospodarcza i garażowa ściśle powiązana z funkcjonowaniem obiektu usługowego, lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury, zbiorniki wodne. Dla konturu oznaczonego symbolem KDD miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie terenu jako droga publiczna dojazdowa. Zasady zagospodarowania terenu linie rozgraniczające drogi mogą ulec przesunięciu w zakresie 5,0 m z zachowaniem szerokości w liniach rozgraniczających 12,0 m.

Plan obowiązuje (po zmianach) od 25 marca 2015 r.

Przed przystąpieniem do przetargu od kandydata na nabywcę oczekuje się złożenia oświadczenia następującej treści :

Zostałem zapoznany z warunkami przetargu, warunkami nabycia nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 60 i 64 obręb nr 8 miasta Kamienna Góra z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra, ze stanem zagospodarowania nieruchomości i nie wnoszę zastrzeżeń. Kolizje z urządzeniami technicznymi podziemnymi i naziemnymi usunę na własny koszt.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB
2 pdf Mapa 518 KB