O gminie

Kamienna Góra to miejscowość o dogodnym położeniu komunikacyjnym, co jest niewątpliwie czynnikiem wpływającym pozytywnie na rozwój turystyki w regionie. W mieście krzyżują się drogi: krajowa 5 (Świecie – Lubawka) oraz wojewódzka 367 (Jelenia Góra – Wałbrzych). Miasto dzielą niewielkie odległości z najbliższymi ośrodkami:

Miasto Odległość (km)
Wrocław 101
Legnica 59
Karpacz 32
Jelenia Góra 37
Wałbrzych 25
Zgorzelec ( przejście graniczne z Niemcami ) 104
Lubawka ( przejście graniczne z Czechami ) 14

 

Przez miasto przebiega czynna linia kolejowa umożliwiająca połączenia do Trutnova (Republika Czeska) Wałbrzycha (Wrocławia), Jeleniej Góry i dalej. Kamienna Góra obsługiwana jest również w zakresie ruchu pasażerskiego w ruchu kolejowym.

Wkrótce przez Kamienną Górę będzie przebiegała droga ekspresowa S3, wiodąca ze Szczecina do Lubawki. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej będzie istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój turystyki i przemysłu Kamiennej Góry.

Miejscowość położona jest malowniczo na wysokości 435 – 560 m n.p.m., (współrzędne geograficzne miasta to 16⁰03′ długości geograficznej wschodniej oraz 50⁰47′ szerokości geograficznej północnej) centralnie w Kotlinie Kamiennogórskiej oraz częściowo na stokach Czarnego Lasu i Gór Kruczych w Sudetach Środkowych, nad rzeką Bóbr, u ujścia jej prawego dopływu Zadrny.

Miasto oraz cała Kotlina Kamiennogórska otoczone są pasmami wzniesień i wzgórz, których wysokość nie przekracza 1000 m n.p.m. W okolicy Kamiennej Góry panuje urozmaicony krajobraz – widoczna jest Przełęcz Lubawska, pasmo Lasockiego Grzbietu, Kotlina Rudawy Janowickie, Góry Lisie i masyw Wzgórz Krzeszowskich, co czyni ten rejon niezwykle atrakcyjnym przyrodniczo i turystycznie.

Jako ośrodek przemysłowy Kamienna Góra była związana z przemysłem włókienniczym, spożywczym i maszynowym. Stąd pochodzą m.in. wysokiej jakości dywany. Od 1997 roku na terenie miasta działa jedna z trzech na Dolnym Śląsku – Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, która charakteryzuje się wysoko rozwiniętą gospodarką wielosektorową. Na terenie strefy działa duża ilość inwestycji zagranicznych. W KSSEMP S.A. funkcjonują inwestorzy, którzy reprezentują branże metalową, tekstylną, produkcję wyrobów dekoracyjnych, podzespołów do samochodów i wiele innych. Kapitał pochodzi z krajów takich jak Japonia, USA, Niemcy, Włochy, Holandia, Francja.

Do większych przedsiębiorstw na terenie miasta należą:

 • Dofama Thies Sp. z o.o. (b. maszynowa)
 • Spółdzielnia Mleczarska KaMos, (b. spożywcza)
 • Świat Lnu Sp. z o.o. (tekstylia)
 • PKS Kamienna Góra (transport w tym międzynarodowy)
 • Effect System (tekstylia)
 • P.P.H.U. KAMEX Sp. z o.o. (budownictwo)
 • Joh.Clouth Composite Technology Sp. z o.o. (b. maszynowa, papiernictwo)
 • Autocam Poland Sp. z o.o. (motoryzacja)
 • Soop Polska Sp. z o.o. (prod. taśm i kokard)
 • Kowary Carpets (dywany)

Powierzchnia miasta wynosi 18 km2. Zamieszkuje ją 18 840 osób, w tym 9034 mężczyzn oraz 9806 kobiet. Bezrobocie rejestrowane w Kamiennej Górze wynosiło w 2019 roku 7,6%. Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kamiennej Góry 985 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 964 pracujących przyjeżdża do pracy spoza miasta.

 

Infrastruktura społeczna

Szkolnictwo

Szkoły podstawowe
 • Liczba szkół podstawowych – 3
 • Liczba dzieci i młodzieży ogółem – 1363
Szkolnictwo ponadpodstawowe:
 • Licea ogólnokształcące – 2
 • Liczba uczniów – 464
 • Szkoła branżowa I stopnia – 1
 • Liczba uczniów – 328
 • Technika – 1
 • Liczba uczniów – 513
Przedszkola:
 • Liczba przedszkoli (bez specjalnych) – 5
 • Liczba dzieci – 540
Żłobki

Na terenie miasta funkcjonuje jeden żłobek miejski, do którego uczęszcza 72 dzieci.

Ochrona zdrowia

Na terenie miasta działa 7 aptek, 3 przychodnie zdrowia ( NZOZ Rodzina, NZOZ Eskulap, Przychodnia w Powiatowym Centrum Zdrowia) oraz 2 szpitale (PCZ oraz DCR).

Instytucje kultury

Centrum Kultury w Kamiennej Górze ma swoją siedzibę w centrum miasta w pięknej, zabytkowej kamienicy (obecnie obiekt poddawany jest gruntownej modernizacji i przebudowie), w której siedzibę niegdyś miała dyrekcja Śląskich Zakładów Tekstylnych S.A. Methner i Frahne. Do najważniejszych zadań kamiennogórskiego Centrum Kultury należą m.in. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej oraz wychowanie przez sztukę, kształtowanie aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnej w kulturze, umożliwienie mieszkańcom zarówno indywidualnego jak i zespołowego uczestnictwa w różnych formach wypowiedzi artystycznej przede wszystkim poprzez prowadzenie kół zainteresowań, sekcji, zespołów i klubów, organizacja spektakli, koncertów, imprez artystycznych oraz innych spotkań o charakterze edukacyjnym, prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej w dziedzinie upowszechniania kultury oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Muzeum Tkactwa znajduje się w samym sercu Kamiennej Góry w barokowej kamienicy przy rynku. Kamiennogórskie muzeum zostało założone ponad siedemdziesiąt lat temu przez grupę pasjonatów. Opracowanie zbiorów rozpoczęto od utworzenia działów muzeum: przyrodniczego, etnograficznego i historycznego. Od początku jednak zakładano, że wiodącym profilem muzeum będzie tkactwo i włókiennictwo. Od połowy XVII stulecia Kamienna Góra była najprężniej rozwiniętym ośrodkiem tkactwa, a następnie lniarskiego przemysłu tekstylnego. Do najważniejszych zadań Muzeum Tkactwa należy przede wszystkim gromadzenie zbiorów i zabytków w zakresie sztuki, rzemiosła artystycznego, historii tkactwa, przemysłu tekstylnego, militariów oraz prowadzenie badań naukowych a także współpraca z innymi instytucjami, organizacjami o podobnych celach oraz promowanie walorów historyczno-turystycznych Ziemi Kamiennogórskiej.

Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła działalność w 1947 roku jako Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. W roku 1975 w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju, biblioteka w Kamiennej Górze otrzymała nazwę: Miejska Biblioteka Publiczna. Kamiennogórska biblioteka posiada bogaty księgozbiór liczący ponad 62 tysiące woluminów oraz ok 1900 zarejestrowanych czytelników. Głównym celem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Sport

W Kamiennej Górze działa Miejskie Centrum Kultury Fizycznej, które zarządza obiektami sportowymi znajdującymi się na terenie miasta. Należą do nich: kryta pływalnia, dwa boiska „Orlik”, korty tenisowe, dwa stadiony sportowe oraz Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „Zalew”. Na wszystkich obiektach sportowych w ciągu całego roku odbywają się różnego rodzaju imprezy sportowe, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz Seniorów. Dodatkowo na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego „Zalew” w okresie letnim działa wypożyczalnia kajaków oraz rowerków wodnych.
W mieście działają różnego rodzaju Kluby Sportowe oraz sekcje oferujące bogaty wachlarz dyscyplin sportowych. Należą do nich m.in.:

 • Kamiennogórski Klub Sportowy Olimpia,
 • Kamiennogórska Akademia Piłkarska,
 • Klub Piłkarski,
 • Klub Sportowy Sudety,
 • Klub Sportowy Contender,
 • Klub Sportowy Relax,
 • OYAMA
 • Sekcja pływacka

Infrastruktura techniczna

Gospodarka wodno-ściekowa

Woda

Eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Miasto Kamienna Góra zaopatrywane jest w wodę głównie z ujęcia wody podziemnej w Janiszowie, które składa się z 5 czynnych studni głębinowych o łącznej wydajności eksploatacyjnej 7100 m3/d oraz 2 odwiertów nie podłączonych do systemu o wydajności 1200 m3/d. Woda ujmowana jest z pokładów geologicznych czwartorzędowych.

Miasto Kamienna Góra posiada znaczne rezerwy wody dla dalszej rozbudowy sieci. Wskaźniki jakości wody nie przekraczają norm określonych dla wody przeznaczonej do spożycia. Woda określana jest jako miękka i bez uzdatniania podawana jest bezpośrednio do sieci z wykorzystaniem zbiornika wody na górze Szubianka.
Przedsiębiorstwo wodociągowe eksploatuje łącznie 68,9 km sieci wodociągowej, w tym:

 • ok. 9 km sieci magistralnej i przesyłowej
 • ok. 54 km sieci rozdzielczej
 • ok. 6 km przyłączy wodociągowych.

Sieć wodociągowa magistralna i rozdzielcza pracują w układzie pierścieniowym. Głównymi odbiorcami wody są gospodarstwa domowe.

Kanalizacja

Obecnie stopień skanalizowania miasta w obszarze aglomeracji wynosi 97,5%. Długość sieci kanalizacyjnej w Kamiennej Górze wynosi ogółem około 56 km.
Końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych jest oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna zlokalizowana przy ul. Zamkowej 3 w Kamiennej Górze. Charakteryzuje się wysokim stopniem redukcji zanieczyszczeń i usuwania biogenów.

Projektowane obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń – 63 333 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Rzeczywiste obciążenie oczyszczalni wynosi 34 707 RLM, co oznacza znaczącą rezerwę w tej kwestii. Oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi pozwolenia wodnoprawnego i przepisów ochrony środowiska w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM oraz zagospodarowania osadów.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Na terenie miasta Kamienna Góra działalność usługową w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzi TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Jelenia Góra w oparciu o udzieloną koncesję oraz według stawek określonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Regulacji Energetyki.

Zasilanie w energię elektryczną odbywa się ze stacji GPZ Kamienna Góra R-357 o napięciu 110/20 kV. Długość sieci elektroenergetycznej wynosi łącznie 154,9 km i obejmuje sieci napowietrzne i kablowe oraz niskiego, średniego i wysokiego. Stan techniczny sieci pozwala na ich eksploatację oraz podlega bieżącemu monitoringowi. Istnieje możliwość rozbudowy sieci energetycznej w zakresie uzależnionym od ilości wnioskujących odbiorców.

Zaopatrzenie w gaz

Gmina Miejska Kamienna Góra zaopatrywana jest w gaz ziemny gazociągami niskiego, średniego i podwyższonego ciśnienia za pośrednictwem 4 stacji redukcyjno-pomiarowych podwyższonego średniego ciśnienia oraz 1 stacji redukcyjnej średniego ciśnienia. W mieście Kamienna Góra z sieci gazowej korzysta ponad 90% mieszkańców miasta.

Całkowita długość sieci gazowniczej (bez czynnych przyłączy) wynosi blisko 50km. Zużycie gazu wynosi ok 6 mln m3/rok. Stan techniczny sieci gazowej w Kamiennej Górze, na podstawie częstotliwości występowania nieszczelności ocenia się jako dobry. Istnieje możliwość rozbudowy sieci gazowej w zakresie uzależnionym od ilości wnioskujących odbiorców.

Zaopatrzenie w ciepło systemowe

Wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją oraz sprzedażą ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej zajmuje Tauron Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania w Kamiennej Górze.

Dostawa ciepła odbywa się poprzez istniejący system sieci ciepłowniczych o całkowitej długości około 13 km. Sieć ciepłownicza jest siecią dwu-rurową, wodną, promieniową, w której można wyodrębnić 5 niezależnych temperaturowo sieci kierunkowych, obsługujących różne rejony miasta: ciepło wytwarzane jest w trzech źródłach ciepła o łącznej mocy zainstalowanej ponad 21 MW, przy czym największym źródłem jest ciepłownia (Z1) o mocy zainstalowanej 19,4 MW.

Ilość odbiorców ciepła – ponad 80, przy mocy zamówionej około 16 MW i zużyciu około 110 000 GJ. Najwięcej ciepła (ok. 80%) zużywane jest na potrzeby grzewcze gospodarstw domowych.