Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek posiadania szczelnego zbiornika bezodpływowego. Pozbywanie się nieczystości ciekłych może się odbywać tylko przez uprawnione firmy, a w razie kontroli właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentowania, że ścieki są wywożone regularnie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbioru nieczystości ciekłych na terenie Kamiennej Góry.