Ogłoszenie konkursu „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra powyżej 65 roku życia”

ZARZĄDZENIE NR 334/2020

BURMISTRZA MIASTA Kamienna Góra

z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2020 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra powyżej 65 roku życia”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 48 i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.), w celu realizacji Uchwały XIX/185/20 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 9 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra powyżej 65 roku życiaBurmistrz Miasta Kamienna Góra

zarządza co następuje:

§ 1

Ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2020 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra powyżej 65 roku życia”.

Ustala treść ogłoszenia o konkursie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na:

stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra pod adresem kamiennagora.pl, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kamienna Góra: bip.kamiennagora.pl

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.

§ 2

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert, której skład określa Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza Kierownikowi Wydziału Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kamienna Góra.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tagi: