Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo – Budżetowy
Ada Bartuś
Telefon: 75 64 55 131
E-mail: ada.bartus@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
3. Uchwała NR XXI/135/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra.
4. Uchwała Nr XLIII/277/14 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Uchwała Nr XXVII/158/12 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
6. Uchwała Nr XVIII/105/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
7. Uchwała Nr XLIX/325/22 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 26stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
8. Uchwała nr XXXVI/206/21Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
9. Uchwała Nr XXI/137/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Uchwała Nr XVIII/106/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe DO-1 stanowiąca zał. Nr 1 do karty usługi.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości niezamieszkałych DO-2 stanowiąca zał. Nr 2 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58 – 400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
1. Złożenie deklaracji – opłaty nie pobiera się.
2. Opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii – 17,00 zł
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Złożenie deklaracji – od ręki.
2. Deklarację składa właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
3. Za właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uważa się:
– współwłaścicieli
– użytkowników wieczystych
– jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu
-inne podmioty władające nieruchomością.
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana miesięcznie z góry, do dnia 28 każdego miesiąca, za dany miesiąc, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku , uiszcza się w formie ryczałtu za dany rok kalendarzowy w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji DO-1.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.
VII. UWAGI:
Metodę ustalenia opłaty zaZapisy z monitoringu przechowywane przez okres do 14 dni a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym. Metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty reguluje Uchwała Rady Miasta Kamienna Góra stanowiąca zał. Nr 3  oraz zał. Nr 4 do karty usługi.
Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy nadany przez organ podatkowy po złożeniu deklaracji lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kamienna Góra nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf FB17-zal2 205 KB
2 pdf FB17-zal1 970 KB
3 pdf FB17-zał4 199 KB
4 pdf FB17-zal3 217 KB