Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo – Budżetowy
Aneta Żuprańska– Inspektor ds. księgowości i opłat związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
Telefon: 75 64 55 131 Pokój nr 106
E-mail: aneta.zupranska@kamiennagora.pl

DEKLARACJE I STAWKI:
Dla mieszkańców:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

DO-1 (Word) zał. Nr 1
DO-1 (pdf) zał. Nr 2

Dla prowadzących działalność:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości niezamieszkałych

DO-2 (Word) zał. Nr 3
DO-2 (pdf) zał. Nr 4

Osoby we Wspólnotach Mieszkaniowych składają oświadczenie do Zarządcy Nieruchomości (np. Spółka Mieszkaniowa, Domator, Domino itp.).

STAWKA:

31,00 zł/os/m-c
ulga za posiadanie kompostownika: 2,00 zł ( czyli: 29,00 zł/os/m-c)
Pojemniki:
120 l – 21,00 zł
240 l – 42,00 zł
1100 l – 196,00 zł

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30
Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58 – 400 Kamienna Góra
Przesłanie drogą elektroniczną na adres: bok@kamiennagora.pl
Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP

ZALEGŁOŚCI W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności:
Umorzenie / rozłożenie na raty zaległości (WZÓR – zał. Nr 5)
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne :

Fizyczne prowadzących działalność gospodarczą :

udokumentowanie dochodów wnioskodawcy, jego współmałżonka oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących i prowadzących z nim gospodarstwo domowe, które może mieć formę: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za poprzedzający rok, w którym podatnik składa podanie o przyznanie ulgi,
zaświadczenie o dochodach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy zleconej,
informacja o udzielonej pomocy publicznej za trzy ostatnie lata, poprzedzające dzień złożenia wniosku o udzielenie ulgi,
kserokopia ewidencji środków trwałych,
informacji dotycząca przedsiębiorcy, który składa wniosek o udzielenie pomocy publicznej,
inne załączniki mające wpływ na udokumentowanie sytuacji materialnej oraz wydatkowanie dochodów podatnika, m.in. kserokopia ewentualnych umów zaciągniętych kredytów (umów leasingowych)  i harmonogramów spłaty,
informacja o ilości zatrudnionych.

Osoby prawne :

sprawozdania finansowe,
bilans,
deklaracja miesięczna lub roczna o zaliczkach wpłaconych z tytułu podatku dochodowego  ( np. PIT–5)
kserokopia ewidencji środków trwałych,
kserokopia umów zaciągniętych kredytów, umów leasingowych i harmonogramów  spłaty,
informacja dotycząca przedsiębiorcy, który składa wniosek o udzielenie pomocy publicznej,
inne np. o klęsce żywiołowej lub wypadku losowym ,
informacja o ilości zatrudnionych pracowników (ewentualnie PIT – 4).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
  Uchwała Nr XXVII/158/12 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  Uchwała Nr XLIII/277/14 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  Uchwała NR XXI/135/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra.
  Uchwała Nr XXI/137/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Uchwała Nr XVIII/106/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Uchwała Nr XVIII/105/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  Uchwała nr XXXVI/206/21Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  Uchwała Nr XLIX/325/22 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 26stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 • Uchwała NR LXV/427/23 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf DEKLARACJA DO - 2 zał 4 205 KB
2 doc DEKLARACJA DO -1 zał 1 153 KB
3 pdf DEKLARACJA DO -1 zał 2 210 KB
4 doc DEKLARACJA DO-2 zał 3 147 KB
5 pdf WZÓR WNIOSKU zał 5 220 KB
6 pdf uchwała 197 KB