Podatek leśny – osoby prawne, złożenie deklaracji

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy
Arkadiusz Rymer – Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat od osób fizycznych
Telefon: 75 64 55 121
E-mail: arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
3. Uchwała Nr XIV/85/15 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (ze zmianami).
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Deklaracja na podatek leśny DL-1, której wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZL-1/A, którego wzór stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.
3. Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZL-1/B, którego wzór stanowi zał. Nr 3 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 730 -1530
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
1. Złożenie deklaracji – bez opłat
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00zł.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kamienna Góra nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351 lub kasie urzędu.
Dowód wniesionej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Wpłaty z tytułu podatku leśnego należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy nadany przez organ podatkowy po złożeniu deklaracji lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kamienna Góra nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.
VII. UWAGI:
Brak.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf FB05-zal1 57 KB
2 pdf FB05-zal2 37 KB
3 pdf FB05-zal3 37 KB