Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy
Anna Paszyn-Sipiora – Inspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej
Telefon: 75 64 55 121
E-mail: anna.paszyn@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
3. Uchwała Nr XII/71/15 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (ze zmianami).
4. Uchwała Nr XIV/85/15 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (ze zmianami).
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN – 1, której wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZN – 1/A, którego wzór stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.
3. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZN – 1/B, którego wzór stanowi zał. Nr 3 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości składana jest w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego, organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
3. Na podstawie art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe
lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy
w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
1) koryguje się deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł;
2) zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.
4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na indywidualny rachunek bankowy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
5. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
6. Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na rachunek indywidualny podatnika.
7. Osoby fizyczne, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wpłat mogą dokonywać w gotówce:
a) w banku lub na poczcie na indywidualny nr rachunku bankowego prowadzony przez BS w Kamiennej Górze,
b) w kasie Urzędu Miasta Kamienna Góra od pn. do pt. w godz. 7:30 – 14:30, przerwa od 10:00- 11:00.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.
VII. UWAGI:
Na skutek zmiany przepisów prawa obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. informujemy, że w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf FB03-zal1 78 KB
2 pdf FB03-zal2 42 KB
3 pdf FB03-zal3 42 KB