Podziały nieruchomości

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Telefon: 75 64 55 134
E-mail: katarzyna.mrowka@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek właściciela nieruchomości wraz z załącznikami:
– mapę z projektem podziału,
– dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomościami,
– wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
– protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
– wstępny projekt podziału wraz z postanowieniem,
– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego na obszar dzielony,
– pozwolenie na podział od konserwatora zabytków w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
– wykaz zmian gruntowych.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie droga pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:
1) 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego podziału.
2) 14 dni od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
VII. UWAGI:
Brak.