Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Organizacyjny
Katarzyna Poręba-Plasło – Kierownik Wydziału
Telefon: 75 64 55 142
E-mail: katarzyna.plaslo@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowi załącznik Nr 1 do karty usługi.
Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z proponowanego wzoru, ale musi on zawierać niezbędne dane do rozpatrzenia wniosku.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Urząd Miasta Kamienna Góra może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania
i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni Urząd Miasta Kamienna Góra zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
Urząd Miasta Kamienna Góra po rozpatrzeniu wniosku (z wyjątkiem wniosku, który dotyczy umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego) :
1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Miasta Kamienna Góra, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
Udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
a) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kamienna Góra,
chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
b) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek
z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf OR02-zal1 113 KB