Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469, 1852) – dalej jako u.c.p.g., Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie miasta Kamienna Góra od 1 stycznia 2024 r.

Na mocy art. 6c ust. 2 u.c.p.g., Rada Miasta Poznania przyjęła w dniu 11 maja 2021 r. uchwałę nr XXVII/158/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W myśl tej uchwały, miejskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto również nieruchomości niezamieszkane, zlokalizowane na terenie miasta Kamienna Góra. Możliwość wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez miasto Kamienna Góra od 1 stycznia 2024 r. przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Kamienna Góra, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 18 grudnia 2023 r. włącznie, złożyć Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra, pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a u.c.p.g., w ww. oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę
(posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2024 roku. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z u.c.p.g., w szczególności art. 6c ust. 3a, 3c, 3e.

Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (…) w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (…) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

UWAGA
Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 18.12.2023 r. na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Kamienna Góra wyznaczoną do udzielenia wyjaśnień jest Wydział Finansowo-Budżetowy– tel. 75 64 55 131.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf oświadczenie przetarg niezamieszkałe 58 KB