Poszukujemy chętnych do prowadzenia Rodzinnego Domu Pomocy

Miasto Kamienna Góra poszukuje osób fizycznych lub organizacji pożytku publicznego chętnych do prowadzenia Rodzinnego Domu Pomocy (RDP).

Podstawą prawną funkcjonowania Rodzinnych Domów Pomocy jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy, w którym określił standardy, rodzaje i zakres usług bytowych i opiekuńczych świadczonych przez rodzinne domy pomocy, a także sposób kierowania do nich i przeprowadzania kontroli nad ich działalnością.

Rodzinne Domy Pomocy są nowoczesną formą wsparcia w formie usług opiekuńczych i bytowych, które są świadczone przez całą dobę w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego.

Zadaniem rodzinnych domów pomocy jest zapewnienie całodobowej opieki nie mniej niż trzem i nie więcej niż ośmiu seniorom.

Służyć mają one pomocą szczególnie osobom wymagającym opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności, którym nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Osoby, rodziny lub inne podmioty niepubliczne, które zdecydują się placówkę taką stworzyć, muszą zapewnić podopiecznym godne warunki egzystencji. Ponadto osoby lub podmioty zainteresowane prowadzeniem rodzinnych domów pomocy powinny dysponować własnym dużym domem lub mieszkaniem, które pozbawione jest barier architektonicznych. Oczywiście równie ważne są predyspozycje do pracy z osobami starszymi, najlepiej potwierdzone jakąś praktyką lub doświadczeniem.

Sposób świadczenia usług opiekuńczych oraz bytowych winien uwzględniać:

 • stan zdrowia,
 • sprawność fizyczną i intelektualną,
 • indywidualne potrzeby i możliwości,
 • prawa człowieka, a szczególnie prawo do poszanowania i ochrony godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, ochronę dóbr osobistych.

Rodzinny dom pomocy zapewnia usługi bytowe oraz opiekuńcze.

Do usług bytowych należy:

 • zapewnienie miejsca pobytu,
 • swobodnego dostępu do pomieszczeń budynku oraz jego otoczenia,
 • dostosowanie warunków mieszkalnych do posiadanych przez zamieszkałych schorzeń (np. niepełnosprawność),
 • zapewnienie pokoi o odpowiednich wymiarach, maksymalnie dwuosobowych z łóżkiem, szafą, stolikiem, krzesłem, szafką nocną dla każdej z osób.

W budynku powinny znajdować się pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytku, takie jak jadalnia, kuchnia, pomieszczenia do wykonania prania, jedna łazienka powinna przypadać dla nie więcej niż pięciu osób, a jedna toaleta dla nie więcej niż cztery osoby.

Zapewnienie wyżywienia:

 • co najmniej trzy posiłki dziennie, między posiłkami podawane są napoje i drobne posiłki, jeżeli dana osoba powinna utrzymywać dietę z godnie z zaleceniem lekarza, wówczas jej menu powinno być do tych wskazań dostosowane, osoba wymagająca pomocy przy jedzeniu jest karmiona.

Utrzymanie czystości:

 • udostępnianie osobom środków higieny osobistej, środków czystości, przyborów toaletowych,
 • sprzątanie pomieszczeń co najmniej raz dziennie.

Do usług opiekuńczych należy:

 • udzielanie wsparcia w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zmianie odzieży, robieniu niezbędnych zakupów),
 • pielęgnacja zalecana przez lekarza podczas choroby, na przykład przeciwdziałanie powstaniu odleżyn czy odparzeń w przypadku osób leżących i pielęgnacja już powstałych,
 • realizacja recept,
 • podawanie leków,
 • ułatwianie dostępu do świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnienie osobie skierowanej do rodzinnego domu pomocy kontaktu z otoczeniem, czyli wychodzenie na spacery,
 • umożliwienie odwiedzin i spotkań z rodziną i innymi bliskimi osobami.

Procedura skierowania do Rodzinnego Domu Pomocy

Aby uzyskać skierowanie do rodzinnego domu pomocy, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania lub miejscu pobytu i dostarczyć:

 • zaświadczenie lekarskie, które powinno zawierać informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zamieszkania w rodzinnym domu pomocy wraz z zapisem koniecznych do wykonywania względem zainteresowanej osoby usług opiekuńczych z zakresu pielęgnacji,
 • dowód otrzymywania emerytury, renty lub zasiłku stałego.

Po złożonym wniosku pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udaje się do miejsca zamieszkania wnioskodawcy w celu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. W toku prowadzonego postępowania Dyrektor MOPS decyduje o tym, czy dana osoba powinna zostać skierowana do rodzinnego domu pomocy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoba otrzymuje decyzję kierującą do w/w domu.

Pobyt w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny do wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom miesięcznym wydatkom ustalonym w umowie dotyczącej prowadzenia rodzinnego domu pomocy.

W pierwszej kolejności obowiązek do dokonywania odpłatności za pobyt w rodzinnym domu pomocy posiada osoba do niego skierowana – miesięczna kwota jej odpłatności wynosi nie więcej niż 70% posiadanego przez nią dochodu. Nie może jednak przekroczyć wysokości pełnej kwoty miesięcznego utrzymania w rodzinnym domu określonej w umowie z osobą fizyczną lub organizacją pożytku publicznego prowadzącą dom.

Przy ustaleniu tejże opłaty stosuje się odpowiednio art. 61 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Osoba umieszczona w rodzinnym domu pomocy może zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o całkowite lub częściowe zwolnienie na określony czas z dokonywania odpłatności za pobyt. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej prośby opłatę na czas zwolnienia z płatności ponosi gmina.

Nadzór nad Rodzinnym Domem Pomocy

W ramach nadzoru kierownik ośrodka (w imieniu i z upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) przeprowadza w rodzinnym domu opieki kontrolę.

W czasie kontroli prowadzi obserwacje, analizuje dokumenty, nawiązuje bezpośredni kontakt z osobami przebywającymi w rodzinnym domu pomocy, a jeśli zajdzie taka potrzeba – również z ich rodzinami lub opiekunami prawnymi.

Kontrola taka obejmuje następujący zakres:

 • standardu, rodzaju i zakresu świadczonych usług bytowych i opiekuńczych,
 • przestrzeganie praw mieszkańców domu, a także zapewnienie im dostępności do informacji o tych prawach,
 • współdziałanie osoby prowadzącej rodzinny dom pomocy z osobą przebywającą w tym domu i jej rodziną lub opiekunem prawnym.