POZYSKANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POPRZEZ OTWARTY KONKURS OFERT

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej, Joanna Borek-Osmolak
Telefon: 75 64 55 126
E-mail: joanna.borek-osmolak@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
3. Aktualnie obowiązująca uchwała „Program współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Oferta realizacji zadania publicznego zgodnie z aktualnym wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wraz z załącznikami, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym, wzór formularza można pobrać ze strony www.kamiennagora.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy składać w miejscu i terminie określonym w aktualnym ogłoszeniu konkursowym.
IV. OPŁATY:
Brak
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
30 dni od daty zakończenia konkursu ofert, określonej w ogłoszeniu o konkursie.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak
VII. UWAGI:
Informacje na temat konkursów ofert publikowane są na stronach internetowych www.kamiennagora.pl, www.bip.kamiennagora.pl oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń Wydziału Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.