POZYSKANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ – Z POMINIĘCIEM PROCEDURY KONKURSOWEJ

Odpowiedzialny za usługę:Wydział Promocji i Polityki Społecznej, Joanna Borek-Osmolak
Telefon: 75 64 55 126
E-mail: joanna.borek-osmolak@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
3. Aktualnie obowiązująca uchwała „Program współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Oferta realizacji zadania publicznego zgodnie z aktualnym wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Wzór formularza można pobrać ze strony www.kamiennagora.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30.
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra.
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP.
IV. OPŁATY:
Brak
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
4.  Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
5.  Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jeżeli uzna celowość realizacji tego zadania, niezwłocznie zawiera umowę
o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak
VII. UWAGI:
Aby skorzystać z dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert należy złożyć wniosek na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym i zadanie to musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.