Program najbliższej sesji rady miasta

Sesja rady miasta odbędzie się 23 lutego 2022 r. (środa) o godz. 11.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Kamienna Góra do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Licealnej w Kamiennej Górze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Kamienna Góra na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta Kamienna Góra.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji rady miasta Kamienna Góra.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.