Przekazywanie nieruchomości w dzierżawę lub w najem

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Danuta Nagórna – Inspektor ds. gospodarki gruntami gminy
i dzierżawy nieruchomościami
Telefon: 75 64 55 134
E-mail: danuta.nagórna@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o dzierżawę stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Wniosek o najem stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.
3. Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z proponowanego wzoru, ale musi on zawierać niezbędne dane do rozpatrzenia wniosku.
4. Wymagane załączniki:
– odręczny szkic sytuacyjny terenu lub mapa z zaznaczonym terenem do dzierżawy/najmu.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
W niektórych przypadkach załatwienie sprawy może się przedłużyć z uwagi na konieczność przeprowadzenia wizji
w terenie, zebrania opinii wydziałów merytorycznych oraz wywieszenie wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy bądź najmu na tablicy ogłoszeń i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta na okres 21 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.
VII. UWAGI:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub prawna, a dzierżawa lub najem gruntu mogą być związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przedmiotem dzierżawy/najmu mogą być grunty przeznaczone do tymczasowego zagospodarowania lub zgodne
z realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf GN01-zal1 98 KB
2 pdf GN01-zal2 101 KB