Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Telefon: 75 64 55 134
E-mail: katarzyna.mrowka@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościami.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Uchwała Nr XXXV/239/09 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra przysługujące osobom fizycznym.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek strony o przekształcenie, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Załączniki do wniosku:
– aktualny wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości przekształcanej,
– aktualny odpis z księgi wieczystej przekształcanej nieruchomości,
– oświadczenie, że nieruchomość była zabudowana/ niezabudowana na dzień 13.10.2005 r.,
– oświadczenie o wykorzystywaniu nieruchomości przekształcanej,
– potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie droga pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
IV. OPŁATY:
1. Opłata skarbowa w wysokości 10 zł
Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu bądź na rachunek UM Kamienna Góra nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, jednak ze względu na konieczność sporządzenia operatu szacunkowego w ciągu 4 miesięcy:
1) 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego podziału
2) 14 dni od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
Płatności ustalone w decyzji, z tytułu przekształcenia można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto podane
w decyzji przekształcenia nieruchomości.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
VII. UWAGI:
Brak.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf GN04-zal1 188 KB