Przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (transkrypcja aktu)

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

  • Agnieszka Sikorska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  • Ireneusz Twaróg – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Telefon:

  • 75 64 55 138,
  • 75 64 55 139

E-mail:

  • agnieszka.sikorska@kamiennagora.pl;
  • ireneusz.twarog@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego – tj.:
1) aktu urodzenia – wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do karty usługi;
2) aktu małżeństwa – wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do karty usługi;
3) aktu zgonu – wg wzoru stanowiącego zał. Nr 3 do karty usługi;
2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega transkrypcji, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego (pok. 104), Urząd Miasta; Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Stanu Cywilnego Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej.
IV. OPŁATY:
50 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po przeniesieniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu, albo przelewem albo przekazem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351
Do wpłat dokonywanych z zagranicy: kod SWIFT: POLUPLPR PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
W ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
W sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2.miesięcy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Kamiennej Górze, przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
VII. UWAGI:
Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być przeniesiony do rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby a w przypadku aktu zgonu – osoby, która wykaże interes prawny bądź interes faktyczny.
Dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia polskiego aktu (oryginał zagranicznego aktu wraz z tłumaczeniem) nie podlegają zwrotowi.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf USC06-zal1 76 KB
2 pdf USC06-zal2 126 KB
3 pdf USC06-zal3 86 KB