Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

  • Agnieszka Sikorska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  • Ireneusz Twaróg – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Telefon:

  • 75 64 55 138,
  • 75 64 55 139

E-mail:

  • agnieszka.sikorska@kamiennagora.pl;
  • ireneusz.twarog@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wglądu: dokument tożsamości rodzica lub obojga rodziców.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego (pok. 104) Urząd Miasta; Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
IV. OPŁATY:
Zwolnione z opłaty.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie składa się do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.
VII. UWAGI:
1. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
3. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nienarodzonego, jeżeli zostało poczęte.
4. Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą – przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
5. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy